MỤC LỤC
I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA LẬP KẾ HOẠCH .................................. 3
1. Khái niệm............................................ ........................................... 3
2. Vai trò của lập kế hoạch .................................................. ............... 5
3. Hệ thống kế hoạch của tổ chức .................................................. ..... 7
3.1 Theo mức độ tổng quát .................................................. ............ 7
3.1.1. Sứ mệnh............................................ .................................... 8
3.1.2. Kế hoạch chiến luợc............................................ .................. 8
31.3.Kế hoạch tác nghiệp.......................................... ...................... 9
3.2. Theo thời gian thực hiện kế hoạch ............................................. 11
3.3.Theo mức cụ thể .................................................. ....................... 12
II. QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH........................................... ..........................12
1. Nghiên cứu và dự báo.............................................. ....................... 12
2. Thiết lập các mục tiêu............................................. ........................ 13
3. Phát triển các tiền đề............................................. ......................... 14
4. Xây dựng các phương án .................................................. ............. 14
5. Đánh giá các phương án .................................................. .............. 15
6. Lựa chọn phương án và ra quyết định........................................... 15
III CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG LẬP KẾ HOẠCH ….. …15
1. Quan điểm của các nhà lập kế hoạch ............................................. 15
3. Chu kì kinh doanh của doanh nghiệp ............................................. 16
4. Tính không chắc chắn của môi trường kinh doanh......................... 17
5. Hệ thống mục tiêu , chiến lược của doanh nghiệp.......................... 18
6. Sự hạn chế của các nguồn lực............................................. ........... 18
7. Hệ thống thông tin............................................... .......................... 19
8. Hệ thống kiểm tra đảm bảo cho quá trình lập kế hoạch đạt kết quả và
hiệu quả............................................. .................................................. . 20
9. Năng lực của các chuyên gia lập kế hoạch.................................... 20
10. Cơ chế quản lý kinh tế và kế hoạch hoá của Nhà nước ................... 20
IV. PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH........20
1. Những yêu cầu đối với công tác lập kế hoạch sản xuất của doanh
nghiệp .................................................. ................................................ 20
2. Các căn cứ để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh............................. 21
2.1. Căn cứ vào chủ trương , đường lối , chính sách phát triển kinh tế
xã hội của Đảng và Nhà nước........................................... ................ 21
2.2.Căn cứ vào kết quả điều tra nghiên cứu thị trường...................... 22
2.3 Căn cứ vào kết quả phân tích và dự báo về tình hình sản xuất
kinh doanh , về khả năng nguồn lực có thể khai thác. ....................... 22
3. Các phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh...................... 23
3.1.Phương pháp cân đối .................................................. ................ 23
3.2. Phương pháp tỷ lệ cố định .................................................. ....... 23
3.3 Phương pháp lập kế hoạch từ việc phân tích các nhân tố tác
động .................................................. ............................................... 24
3.4. Phương pháp lợi thế vượt trội .................................................. .. 24
3.5. Phương pháp mô hình PIMS (Profit Impact Market Strategy) ... 25
3.6. Phương pháp phân tích chu kỳ sống của sản phẩm .................... 26
I. QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ...............27
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty..................................... 27
2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty.......................... 30
2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của Công ty....................................... 30
2.1.1 Cấp công ty................................................ ........................ 31
2.1.2.Cấp xí nghiệp.......................................... ............................. 33
2.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty.................... 34
2.3.Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm....................... 36
2.4.Đặc điểm loại hình sản xuất ,ngành nghề kinh doanh của Công ty 37
2.4.1.Loại hình sản xuất............................................ .................... 37
2.4.2. Ngành nghề kinh doanh .................................................. .... 37
2.4.3.Thị trường hoạt động,tiềm năng về vốn ,lao động ................... 38
3.Kết quả sản xuất kinh doanh Công ty trong thời gian qua.................. 40
4. Mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2010.................................. 41
II. THỰC TRẠNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY ............................................42
1. Hệ thống kế hoạch hiện nay của Công ty.......................................... 42
2. Các căn cứ lập kế hoạch của Công ty........................................... 43
2.1 Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch do Tập Đoàn Dệt –May giao........ 43
2.2 Căn cứ vào kết quả nghiên cứu và dự báo thị trường .............. 43
2.3 Căn cứ vào năng lực hiện có của Công ty ................................ 45
2.4 Căn cứ vào kết quả đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm
trước.......................................... .................................................. ..... 48
3. Các phương pháp lập kế hoạch của Công ty .................................. 52
III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY .........................52
1. Đánh giá công tac lập kế hoạch trên cơ sở đánh giá hiệu quả sản
xuát kinh doanh của Công ty trong những năm qua và xây dựng kế hoạch
cho năm 2006. .................................................. .................................... 52
2. Những kết quả đạt được.......................................... .......................... 57
4. Những nguyên nhân............................................. ........................... 60
PHẦN III.CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NƯNG LẬP KẾ HOẠCH
TẠI CÔNG TY………………………………………… …………………55
I. QUAN ĐIỂM VỀ VAI TRÒ CUA LẬP KẾ HOẠCH......................................61
II. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG LẬP KẾ HOẠCH TẠI
CÔNG TY................................................ .................................................. ........................62
1.Hoàn thiện bộ máy tổ chức trong Công ty ......................................... 62
2. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường .................................................. .... 62
4. Tăng cường hoạt động thu thập và xử lý thông tin......................... 64
5. Tăng cường sự phối hợp giữa các phòng ban trong công ty ............ 66
6. Đánh giá chính xác việc thực hiện các kết quả kế hoạch sản xuất
kinh doanh để rút ra bài học kinh nghiệm.......................................... ... 66

LỜI MỞ ĐẦU
Lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam không còn xa , điều này đặt cho
nền kinh tế Việt Nam trước những thời cơ , vận hội và thách thức mới.
Với vai trò là con chim đâù đàn của ngành dệt may Việt Nam .Công ty
cổ phần may Thăng Long đã và đang thực hiện nhiều chương trình , kế hoạch
và chiến lược mới để bắt nhịp với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế của nước
nhà .Một trong những công tác quan trọng phải kể đến là nâng cao chất lượng
của công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty .
Đối với một doanh nghiệp bất kỳ thì hoạt động lập kế hoạch là chức năng
đầu tiên của quá trình quản lý , có vai trò rất quan trọng . Lập kế hoạch gắn
liền với việc lựa chọn mục tiêu và chương trình hành động trong tương lai , là
cơ sở để xác định và triển khai các chức năng còn lại là tổ chức , lãnh đạo ,
kiểm tra .Bởi vậy chất lượng của công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doang
được nâng cao sẽ là điều kiện cần thiết để đảm bảo quá trinh kinh doanh của
doanh nghiệp đạt hiệu quả cao.
Xuất phát từ vai trò quan trọng của việc lập kế hoạch và trên cơ sở
nghiên cứu thực trạng hoạt động lập kế hoạch tại Công ty cổ phần may Thăng
Long nên em đã chọn đề tài : “Thực trạng lập kế hoạch sản xuất kinh
doanh tại Công ty cổ phần may Thăng Long “ làm chuyên đề tốt nghiệp
của mình .
Ngoài phần mở đầu , kết luận và danh mục tài liệu tham khảo , nội dung
của chuyên đề gồm 3 phần sau :
Phần I : Lý luận chung về kế hoạch , lập kế hoạch trong quản lý.
Phần II : Thực trạng lập kế hoạch tại Công ty cổ phần may Thăng
long.
Phần III : Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng lập kế hoạch tại
công ty .
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp