MỤC LỤC
***
Trang
MỤC LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH, BẢNG
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chương 1: MỞ ĐẦU............................................ .................................................. ........... 1
1.1. Lý do chọn đề tài.............................................. .................................................. ........ 1
1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu............................................. ................................... 1
1.3. Phương pháp và nội dung nghiên cứu............................................. ........................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài.............................................. .................................................. ....... 2
1.5. Kết cấu nội dung của đề tài.............................................. .......................................... 2
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.......................................... ............................................ 4
2.1. Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược kinh doanh...........................................4
2.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh............................................. ...........................4
2.1.2. Khái niệm về quản trị chiến lược........................................... ..............................4
2.2. Quy trình xây dựng chiến lược........................................... ........................................4
2.3. Phân tích môi trường hoạt động của công ty................................................ .............6
2.3.1. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô............................................... ......... 6
2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của môi truờng tác nghiệp.......................................... ....... 7
2.3.3. Phân tích môi trường kinh doanh nội bộ của công ty..........................................8
2.4. Các công cụ để xây dựng phương án và lựa chọn chiến lược.................................. 10
2.4.1. Các công cụ để cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược............................. 11
2.4.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong............................................. .........11
2.4.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài............................................ ......... 12
2.4.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh............................................. ........................ 12
2.4.2. Các công cụ để lựa chọn chiến lược........................................... ....................... 12
2.4.2.1. Ma trận SWOT.............................................. ........................................... 12
2.4.2.2. Ma trận bên trong – bên ngoài............................................ ......................13
2.4.2.3. Ma trận chiến lược chính............................................ ..............................14
2.4.2.4. Ma trận QSPM.............................................. ............................................15
2.5. Các nghiên cứu trước.......................................... .................................................. ....15
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY................................................ .........................16
3.1. Các thông tin chung về công ty cổ phần Du Lịch An Giang....................................16
3.2. Quá trình hình thành và phát triển công ty Cổ phần Du Lịch An Giang..................16
3.3. Kết quả hoạt động thời gian qua............................................... ................................18
Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH AN GIANG............................................. .................................................. ..... 19
4.1. Phân tích các yếu tố nội bộ.............................................. .........................................19
4.1.1. Yếu tố về quản trị............................................. ................................................. 19
4.4.2. Yếu tố về nhân sự.............................................. ................................................ 20
4.1.3. Yếu tố về marketing......................................... ................................................. 21
4.1.4. Tài chính - kế toán............................................. ...............................................22
4.1.5. Sản xuất tác nghiệp – quản trị chất lượng.......................................... ............... 24
4.1.6. Nghiên cứu và phát triển........................................... .........................................24
4.1.7. Hệ thống thông tin............................................... .............................................. 24
4.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường ngành............................................ .................25
4.2.1. Khách hàng............................................. .................................................. .........26
4.2.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại............................................. ................................... 26
4.2.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.............................................. .................................. 31
4.2.4. Các sản phẩm, dịch vụ thay thế............................................. ............................ 31
4.2.5. Nhà cung cấp............................................. .................................................. ...... 31
4.3. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô............................................... .............. 32
4.3.1. Ảnh hưởng kinh tế.............................................. ............................................... 32
4.3.2. Ảnh hưởng xã hội – văn hóa – dân số.............................................. ................. 32
4.3.3. Địa lý và điều kiện tự nhiên............................................ ...................................33
4.3.4. Chính trị - pháp luật............................................ ...............................................33
4.3.5. Khoa học – công nghệ............................................ ........................................... 34
Chương 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2006 – 2010.............................................. ........... 35
5.1. Xây dựng các mục tiêu chiến lược........................................... ................................ 35
5.1.1. Căn cứ xác định mục tiêu............................................. ..................................... 35
5.1.1.1. Triển vọng của ngành............................................ ................................... 35
5.1.1.2. Một số chỉ tiêu dự báo của ngành............................................ .................37
5.1.2. Mục tiêu của công ty CP Du Lịch An Giang............................................. ........38
5.2. Xây dựng chiến lược........................................... .................................................. ...38
5.2.1. Xây dựng các phương án chiến lược........................................... ...................... 38
5.2.1.1. Ma trận SWOT.............................................. ........................................... 38
5.2.1.2. Ma trận bên trong – bên ngoài............................................ ......................40
5.2.1.3. Ma trận chiến lược chính............................................ ..............................40
5.2.2. Phân tích các chiến lược đề xuất............................................ ........................... 41
5.2.2.1. Nhóm chiến lược S-O................................................. ..............................41
5.2.2.2. Nhóm chiến lược S-T................................................. .............................. 41
5.2.2.3. Nhóm chiến lược W-O................................................. ............................ 42
5.2.2.4. Nhóm chiến lược W-T................................................. .............................42
5.3. Lựa chọn chiến lược........................................... .................................................. .... 43
Chương 6: CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC......................................... 48
6.1. Chiến lược thâm nhập thị trường xuất khẩu............................................ ................. 48
6.1.1. Giải pháp về quản trị............................................. .......................................... 48
6.1.2. Giải pháp về sản xuất – tác nghiệp.......................................... ........................ 49
6.1.3. Giải pháp về nghiên cứu phát triển và quản trị chất lượng..............................49
6.1.4. Giải pháp về marketing......................................... ...........................................49
6.1.5. Giải pháp về tài chính – kế toán............................................. ......................... 51
6.1.6. Giải pháp về nhân sự.............................................. ......................................... 51
6.1.7. Hệ thống thông tin............................................... ............................................ 51
6.2. Chiến lược phát triển thị trường......................................... ...................................... 51
6.2.1. Giải pháp về marketing......................................... ...........................................51
6.2.2. Giải pháp về các chức năng khác............................................. ....................... 52
6.3. Chiến lược phát triển sản phẩm............................................ .................................... 53
6.3.1. Giải pháp về quản trị............................................. .......................................... 53
6.3.2. Giải pháp về nghiên cứu phát triển và quản trị chất lượng..............................53
6.3.3. Giải pháp về marketing......................................... ...........................................53
6.3.4. Giải pháp về tài chính – kế toán............................................. ......................... 54
6.3.5. Giải pháp về nhân sự.............................................. ......................................... 54
6.3.6. Các chức năng khác............................................. ............................................54
Chương 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................ ...........................55
7.1. Kết luận............................................ .................................................. .......................55
7.2. Kiến nghị............................................ .................................................. .................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3 – 1: Kết quả hoạt động động kinh doanh gạo qua các năm............................ 18
Biểu đồ 4 – 1: Thị phần xuất khẩu gạo của các công ty trong tỉnh năm 2004................ 27
Biểu đồ 4 – 2: Thị phần xuất khẩu gạo của các công ty trong tỉnh năm 2005................ 27
DANH MỤC HÌNH, MÔ HÌNH
Hình 2 – 1: Mô hình quản trị chiến lược toàn diện............................................ ................5
Hình 2 – 2: Mô hình mối quan hệ giữa công ty với các nhân tố ảnh hưởng đến công ty..6
Hình 2 – 3: Mô hình năm tác lực của Michael E. Porter............................................ .......7
Hình 2 – 4: Quá trình quản trị............................................. ...............................................9
Hình 2 – 5: Khung phân tích hình thành chiến lược........................................... .............11
Hình 2 – 6: Mô hình ma trận SWOT.............................................. .................................13
Hình 2 – 7: Mô hình ma trận bên ngoài – bên trong............................................. .......... 13
Hình 2 – 8: Mô hình ma trận chiến lược chính............................................ ....................14
DANH MỤC BIỂU BẢNG
Bảng 4 – 1: So sánh kết quả thực hiện với kế hoạch năm 2004...................................... 19
Bảng 4 – 2: So sánh kết quả thực hiện với kế hoạch năm 2005...................................... 19
Bảng 4 – 3: Trình độ chuyên môn của lao động của công ty CP DLAG........................ 20
Bảng 4 – 4: Các chỉ số tài chính cơ bản của một số công ty trong ngành....................... 22
Bảng 4 – 5: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của công ty............................25
Bảng 4 – 6: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của công ty................................................ ..... 30
Bảng 4 – 7: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của công ty.......................... 34
Bảng 5 – 1: Tổng kết các chỉ tiêu diện tích, sản lượng, năng suất lúa của tỉnh...............35
Bảng 5 – 2: Tổng hợp các chỉ tiêu dự báo đến năm 2010 của ngành..............................38
Bảng 5 – 3: Bảng ma trận SWOT.............................................. ......................................39
Bảng 5 – 4: Bảng ma trận bên trong – bên ngoài............................................ ................ 40
Bảng 5 – 5: Ma trận chiến lược chính............................................ ................................. 40
Bảng 5 – 6: Ma Trận QSPM của Cty CP Du Lịch An Giang - Nhóm chiến lược S-O... 43
Bảng 5 – 7: Ma Trận QSPM của Cty CP Du Lịch An Giang - Nhóm chiến lược W-O..44
Bảng 5 – 8: Ma Trận QSPM của Cty CP Du Lịch An Giang - Nhóm chiến lược S-T....45
Bảng 5 – 9: Ma Trận QSPM của Cty CP Du Lịch An Giang - Nhóm chiến lược W-T.. 46
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
- AS (Attractive score): Điểm hấp dẫn.
- CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
- Cty CP DLAG: Công ty cổ phần Du Lịch An Giang.
- ĐBSCL: Đồng Bằng Sông Cửu Long
- GDP (Gross Domestic Products): Tổng sản phẩm quốc nội.
- GNP (Gross National Products): Tổng sản phẩm quốc dân.
- LNST: Lợi nhuận sau thuế.
- Ma trận EFE (External factors environment matrix): Ma trận đánh giá các yếu tố
bên ngoài.
- Ma trận IE (Internal – External matrix): Ma trận bên ngoài – bên trong.
- Ma trận IFE (Internal factors environment matrix): Ma trận đánh giá các yếu tố bên
trong.
- Ma trận QSPM (Quantitative strategic planning matrix): Ma trận hoạch định chiến
lược định lượng.
- Ma trận SWOT (Strength Weakness Opportunities Threatens): Ma trận đánh giá các
điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và đe dọa.
- NVCSH: Nguồn vốn chủ sở hữu.
- R&D (Reasearch and Development): Nghiên cứu và phát triển.
- TAS (Total attractive score): Tổng điểm hấp dẫn.
- UBND: Ủy Ban Nhân Dân.
- USDA (States Department of Agriculture): Bộ nông nghiệp Mỹ.
- XNK: Xuất nhập khẩu.