MỤC LỤC

Trang
Chương 1: MỞ ĐẦU
1.1. Lý do chọn đề tài.............................................. .................................................. ........ 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu............................................. .................................................. .... 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu............................................. .................................................. ..... 1
1.4. Phương pháp nghiên cứu............................................. ............................................... 2
1.4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu............................................ ..................................2
1.4.1.1. Dữ liệu thứ cấp............................................. ................................................. 2
1.4.1.2. Dữ liệu sơ cấp............................................. .................................................. .2
1.4.2. Phương pháp xử lý số liệu............................................ .......................................2
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
2.1. Khái niệm quản trị chiến lược........................................... ......................................... 3
2.2. Quy trình quản trị chiến lược........................................... ...........................................3
2.2.1. Giai đoạn hình thành chiến lược........................................... .............................. 4
2.2.2. Giai đoạn thực thi chiến lược........................................... ................................... 4
2.2.3. Giai đoạn đánh giá chiến lược........................................... ..................................4
2.2.3.1. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô............................................... ... 4
2.2.3.2. Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp.......................................... . 5
2.2.4. Kiểm soát nội bộ doanh nghiệp để nhận diện các điểm mạnh, điểm yếu........... 6
2.2.5. Thiết lập các mục tiêu dài hạn............................................. ................................8
2.2.6. Xây dựng và lựa chọn chiến lược........................................... .............................8
2.3. Các công cụ để xây dựng và lựa chọn chiến lược........................................... ........... 9
2.3.1. Các công cụ cung cấp thông tin để xây dựng chiến lược....................................9
2.3.1.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)............................................. ....9
2.3.1.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)............................................. .. 9
2.3.1.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh............................................. ...........................10
2.3.2. Các công cụ để xây dựng các chiến lược khả thi có thể lựa chọn.....................10
2.3.2.1. Ma trận điểm mạnh - điểm yếu - cơ hội - đe dọa (SWOT)......................... 10
2.3.2.2. Ma trận chiến lược chính............................................ .................................11
2.3.3. Công cụ để lựa chọn chiến lược: Ma trận hoạch định chiến lược có thể định
lượng (QSPM)............................................ .................................................. .... 11
Chương 3: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH CỦA
KHÁCH SẠN KIM ANH
3.1. Quá trình hình thành............................................ .................................................. ...12
3.2. Kết quả hoạt động trong thời gian qua............................................... ...................... 12
3.3. Phân tích các hoạt động........................................... .................................................1 3
3.3.1. Quản trị............................................. .................................................. ...............13
3.3.1.1. Hoạch định........................................... .................................................. ......13
3.3.1.2. Tổ chức............................................ .................................................. ..........13
3.3.1.3. Lãnh đạo............................................ .................................................. ........ 13
3.3.1.4. Kiểm tra............................................... .................................................. ...... 14
3.3.2. Nhân sự.............................................. .................................................. ..............14
3.3.3. Marketing......................................... .................................................. ............... 15
3.3.3.1. Sản phẩm............................................ .................................................. ....... 15
3.3.3.2. Giá cả.............................................. .................................................. ...........16
3.3.3.3. Chiêu thị............................................. .................................................. ....... 16
3.3.4. Tài chính - kế toán............................................. ................................................17
3.3.5. Sản xuất - tác nghiệp.......................................... ............................................... 18
3.3.6. Nghiên cứu và phát triển........................................... ........................................ 20
3.3.7. Hệ thống thông tin............................................... ..............................................20
3.4. Tác động của môi trường đến hoạt động của khách sạn...........................................21
3.4.1. Môi trường tác nghiệp.......................................... ............................................. 21
3.4.1.1. Khách hàng............................................. .................................................. ...21
3.4.1.2. Đối thủ cạnh tranh hiện tại............................................. ............................. 22
3.4.1.3. Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.............................................. ............................ 26
3.4.1.4. Sản phẩm thay thế............................................. .......................................... 28
3.4.1.5. Nhà cung cấp............................................. .................................................. 28
3.4.2. Môi trường vĩ mô............................................... ............................................... 29
3.4.2.1. Ảnh hưởng kinh tế.............................................. .........................................29
3.4.2.2. Ảnh hưởng văn hóa - xã hội - dân số.............................................. .............30
3.4.2.3. Ảnh hưởng tự nhiên............................................ .........................................31
3.4.2.4. Ảnh hưởng chính trị - pháp luật............................................ ...................... 31
3.4.2.5. Ảnh hưởng công nghệ............................................ ..................................... 32
Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN KIM
ANH GIAI ĐOẠN 2006-2010
4.1. Xây dựng các mục tiêu cho khách sạn Kim Anh đến năm 2010..............................34
4.1.1. Căn cứ xác định mục tiêu............................................. ..................................... 34
4.1.2. Mục tiêu của khách sạn Kim Anh đến năm 2010.............................................. 34
4.1.2.1. Mục tiêu dài hạn .................................................. ....................................... 34
4.1.2.2. Mục tiêu cụ thể............................................. ............................................... 34
4.2. Xây dựng các chiến lược........................................... ............................................... 35
4.2.1. Xây dựng các phương án chiến lược........................................... ......................35
4.2.1.1. Ma trận SWOT.............................................. .............................................. 35
4.2.1.2. Phân tích các chiến lược đã đề xuất............................................ .................37
4.2.1.2.1. Nhóm chiến lược S-O................................................. ........................... 37
4.2.1.2.2. Nhóm chiến lược S-T................................................. ........................... 37
4.2.1.2.3. Nhóm chiến lược W-O................................................. ......................... 38
4.2.1.2.4. Nhóm chiến lược W-T................................................. ..........................38
4.2.2. Ma trận chiến lược chính............................................ .......................................39
4.2.3. Lựa chọn chiến lược........................................... ...............................................39
4.3. Các giải pháp cụ thể để thực hiện chiến lược........................................... ................ 44
4.3.1. Giải pháp về quản trị............................................. ............................................ 44
4.3.2. Giải pháp về marketing......................................... ............................................ 45
4.3.2.1. Giải pháp về sản phẩm............................................ .................................... 45
4.3.2.2. Giải pháp về giá cả.............................................. ........................................ 45
4.3.2.3. Giải pháp vể chiêu thị............................................. .....................................46
4.3.3. Giải pháp về sản xuất và tác nghiệp.......................................... ........................47
4.3.4. Giải pháp về nghiên cứu và phát triển........................................... ....................47
4.3.5. Giải pháp về nhân sự.............................................. ........................................... 47
4.3.6. Giải pháp về tài chính............................................ ............................................48
4.3.7. Giải pháp về hệ thống thông tin............................................... ......................... 48
KẾT LUẬN
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MUC CÁC BIỂU, BẢNG

Trang
 Biểu đồ
Biểu đồ 3.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Kim Anh giai đoạn 2003-2005............12
Biểu đồ 3.2: Thị phần của các khách sạn ở Long Xuyên năm 2005............................... 22
 Biểu bảng
Bảng 3.1: Trình độ chuyên môn của lực lượng lao động khách sạn Kim Anh............... 15
Bảng 3.2: Mức giá của một số khách sạn ở Long Xuyên............................................ ....16
Bảng 3.3: Các tỷ số tài chính cơ bản của một số khách sạn trong ngành năm 2005.......17
Bảng 3.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của khách sạn Kim Anh...........20
Bảng 3.5: Vốn kinh doanh của một số khách sạn trong ngành ...................................... 23
Bảng 3.6: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của khách sạn Kim Anh ................................... 25
Bảng 3.7: Một số chỉ tiêu kinh tế của Việt Nam............................................... .............. 29
Bảng 3.8: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài(EFE) của khách sạn Kim Anh.......... 33
Bảng 4.1: Tốc độ tăng trưởng bình quân của doanh thu và lợi nhuận của Kim Anh giai
đọan 2003-2005.............................................. ................................................ 34
Bảng 4.2: Ước lượng doanh thu và lợi nhuận mục tiêu của Kim Anh giai đoạn
2007-2010.............................................. .................................................. .......35
Bảng 4.3: Ma trận SWOT của Kim Anh............................................... .......................... 36
Bảng 4.4: Ma trận QSPM của khách sạn Kim Anh - Nhóm chiến lược S-O.................. 40
Bảng 4.5: Ma trận QSPM của khách sạn Kim Anh - Nhóm chiến lược S-T...................41
Bảng 4.6: Ma trận QSPM của khách sạn Kim Anh - Nhóm chiến lược W-O.................42
Bảng 4.7: Ma trận QSPM của khách sạn Kim Anh - Nhóm chiến lược W-T................. 43
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH

Trang
 Sơ đồ
Sơ đồ 3.1: Vị trí địa lý của khách sạn Đông Xuyên, Kim Anh, Hòa Bình II.................. 18
 Hình
Hình 2.1: Mô hình quản trị chiến lược........................................... ................................... 3
Hình 2.2: Mô hình năm tác lực của Michael E. Porter............................................ ..........5
Hình 2.3: Các nội dung chủ yếu cần phân tích về đối thủ cạnh tranh............................... 6
Hình 3.1: Ma trận xác định thị trường tiềm năng............................................. ............... 25
Hình 3.2: Các rào cản và lợi nhuận........................................... ...................................... 27
Hình 4.1: Ma trận chiến lược chính............................................ .....................................39