MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN 1
1.1. Sự cần thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu 1
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
2.1. Khái niệm quản trị chiến lược 3
2.2. Qui trình quản trị chiến lược 3
2.2.1. Xác định tầm nhìn, nhiệm vụ kinh doanh 3
2.2.2. Phân tích môi trường hoạt động 4
2.2.2.1. Môi trường vĩ mô 4
2.2.2.2. Môi trường tác nghiệp 5
2.2.2.3. Môi trường nội bộ 7
2.2.3. Xác định các mục tiêu của doanh nghiệp 8
2.2.4. Phân tích và lựa chọn chiến lược 9
2.3. Công ty cổ phần 10
2.3.1. Sơ lược về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 10
2.3.2. Khái niệm-đặc trưng 10
2.3.3. Cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần 11
2.3.4. Các loại cổ phần, cổ đông và cổ phiếu 12
2.3.5. Ưu-nhược điểm của công ty cổ phần 13
2.3.6. Vai trò tầm quan trọng của việc thực hiện cổ phần hóa 13
2.3.7. Qui trình thực hiện cổ phần hóa theo nghị định 187/2004/NĐ-CP 14
Chương 3: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY 16
3.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển 16
3.2. Chức năng, nghĩa vụ, phương thức hoạt động 16
3.3. Phân tích hiện trạng của nhà máy 17
Chương 4: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 20
4.1. Phân tích môi trường hoạt động của nhà máy 20
4.1.1. Môi trường bên ngoài 20
4.1.1.1. Ảnh hưởng kinh tế 20
4.1.1.2. Ảnh hưởng xã hội, văn hóa, dân số 20
4.1.1.3. Ảnh hưởng tự nhiên 21
4.1.1.4. Ảnh hưởng của pháp luật-chính quyền 22
4.1.1.5. Ảnh hưởng của khoa học công nghệ 22
4.1.2. Môi trường tác nghiệp 24
4.1.2.1. Nhà cung cấp nguyên liệu 24
4.1.2.2. Đối thủ cạnh tranh 25
4.1.2.3. Khách hàng 26
4.1.3. Môi trường bên trong 26
4.1.3.1. Quản trị-nhân sự 27
4.1.3.2. Tài chính kế toán 29
4.1.3.3. Sản xuất tác nghiệp 32
4.1.3.4. Marketing 34
4.2. Xây dựng mục tiêu chiến lược 35
2.2.1. Căn cứ xác định mục tiêu 35
2.2.2. Mục tiêu chiến lược 35
4.3. Phân tích ma trận SWOT 36
4.4. Phân tích các chiến lược đề xuất 37
4.4.1. Nhóm chiến lược S-O 37
4.4.2. Nhóm chiến lược S-T 37
4.4.3. Nhóm chiến lược W-O 38
4.4.4. Nhóm chiến lược W-T 38
Chương 5: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 39
5.1. Giải pháp huy động vốn 39
5.2. Giải pháp thực hiện các chiến lược ngắn hạn 39
5.2.1. Giải pháp quản trị-nhân sự 39
5.2.2. Giải pháp ổn định nguồn nguyên liệu đầu vào 40
5.2.3. Giải pháp sản xuất 41
5.2.4. Giải pháp marketing 42
5.3. Giải pháp cổ phần hóa 43
5.3.1. Mục tiêu thực hiện cổ phần hóa 44
5.3.2. Thời gian dự kiến thực hiện 44
5.3.3. Các công việc cần làm khi thực hiện cổ phần hóa 44
5.3.4. Tiến độ thực hiện cổ phần hóa 48
5.4. Dự toán kinh phí thực hiện các chiến lược 49
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 50
6.1. Kết luận 50
6.2. Kiến nghị 51

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Mô hình ma trận SWOT 10
Bảng 2: Kết quả hoạt động kinh doanh trong 2 năm 2005, 2006 18
Bảng 3: Ma trận ảnh hưởng của môi trường vĩ mô (EFE) 23
Bảng 4: Trình độ nhân sự của nhà máy 28
Bảng 5: Các tỷ số về khả năng thanh toán 29
Bảng 6: Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2005, 2006 30
Bảng 7: Các tỷ số lợi nhuận 3l
Bảng 8: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) 34
Bảng 9: Công suất dự kiến của nhà máy 36
Bảng 10: Phân tích SWOT 37
Bảng 11: Dự toán chi phí thực hiện cho các chiến lược qua các năm 51

DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1: Sơ đồ quản lý và kiểm soát của công ty cổ phần 12
Sơ đồ 2: Sơ đồ tổ chức của nhà máy 18
Sơ đồ 3: Thời gian dự kiến tiến trình cổ phần hóa 50

DANH MỤC CÁC QUI TRÌNH

Qui trình 1: Qui trình xây dựng chiến lược 3
Qui trình 2: Qui trình hoạt động sản xuất và gia công 32
Qui trình 3: Qui trình kênh phân phối dự kiến 45