MỤC LỤC
Chương 1: MỞ ĐẦU............................................ .................................................. ......... 2
1.1 Lý do chọn đề tài.............................................. .................................................. ......... 2
2.2 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu............................................. .................................. 2
1.3 Phương pháp và nội dung nghiên cứu............................................. ............................ 2
1.4 Ý nghĩa của đề tài.............................................. .................................................. ........ 3
Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC XÂY DỰNG
CHIẾN LƯỢC DOANH NGHIỆP.......................................... .....................5
Chương 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
TNHH THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP........................................... 13
3.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty................................................ ..........13
3.2 Sản phẩm dịch vụ.............................................. .................................................. ...... 13
3.3 Thị trường trọng điểm........................................... .................................................. ...13
3.4 Kết quả sản xuất kinh doanh .................................................. ...................................13
Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM QVD ĐỒNG THÁP................................. 16
4.1 Phân tích các yếu tố nội bộ.............................................. ..........................................16
4.1.1 Quản trị............................................. .................................................. ..............16
4.1.1.1 Hoạch định........................................... .................................................. . 16
4.1.1.2 Tổ chức............................................ .................................................. ......16
4.1.1.3 Lãnh đạo............................................ .................................................. .... 16
4.1.1.4 Kiểm tra............................................... .................................................. .. 16
4.1.2 Marketing......................................... .................................................. ...............16
4.1.2.1 Sản phẩm............................................ .................................................. ... 17
4.1.2.2 Giá cả.............................................. .................................................. .......17
4.1.2.3 Phân phối............................................ .................................................. ... 17
4.1.2.4 Chiêu thị............................................. .................................................. ... 18
4.1.3 Tài chính kế toán............................................. ................................................. 18
4.1.3.1 Khả năng huy động vốn............................................. ..............................18
4.1.3.2 Tình hình tài chính............................................ .......................................19
4.1.4 Sản xuất – tác nghiệp - quản trị chất lượng.......................................... ............ 19
4.1.4.1 Quy trình sản xuất............................................ ........................................19
4.1.4.2 Bố trí nhà máy chế biến............................................ ...............................19
4.1.4.3 Công suất............................................ .................................................. ... 19
4.1.4.4 Máy móc thiết bị.............................................. ........................................20
4.1.4.5 Chất lượng.......................................... .................................................. ... 20
4.1.4.6 Quản lý nguyên liệu............................................ .....................................20
Trang 4
4.1.5 Nghiên cứu và phát triển (R&D)............................................. .........................20
4.1.6 Nhân sự.............................................. .................................................. .............21
4.1.7 Hệ thống thông tin............................................... ............................................. 22
4.2 Phân tích ảnh hưởng của môi trường tác nghiệp.......................................... ............. 23
4.2.1 khách hàng............................................. .................................................. .........23
4.2.2 Đối thủ cạnh tranh hiện tại............................................. .................................. 24
4.2.2.1 Xác định đối thủ cạnh tranh............................................. ........................24
4.2.2.2 Phân tích các đối thủ cạnh tranh chính............................................ ........ 24
4.2.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn.............................................. ................................ 28
4.2.4 Sản phẩm thay thế............................................. ...............................................29
4.2.5 Nhà cung cấp............................................. .................................................. ..... 29
4.3 Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô............................................... ............... 30
4.3.1 Ảnh hưởng kinh tế.............................................. .............................................. 30
4.3.2 Ảnh hưởng văn hóa - xã hội - nhân khẩu............................................ ............. 31
4.3.3 Ảnh hưởng địa lý và điều kiện tự nhiên............................................ ............... 31
4.3.4 Ảnh hưởng của thể chế .................................................. .................................. 31
4.3.5 Ảnh hưởng của khoa học - công nghệ............................................ .................. 32
Chương 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO
CÔNG TY QVD ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2006 – 2010................35
5.1 Xây dựng các mục tiêu chiến lược........................................... ................................. 35
5.1.1 Căn cứ đề ra mục tiêu............................................. .......................................... 35
5.1.2 Mục tiêu của QVD Đồng Tháp đến năm 2010.............................................. ..35
5.2 Xây dựng các phương án chiến lược........................................... .............................. 35
5.2.1 Xây dựng các phương án chiến lược........................................... ..................... 35
5.2.1.1 Ma trận SWOT.............................................. .......................................... 35
5.2.1.2 Ma trận chiến lược chính............................................ .............................36
5.2.2 Phân tích các chiến lược đề xuất............................................ .......................... 36
5.2.2.1 Nhóm chiến lược S-O................................................. .............................36
5.2.2.2 Nhóm chiến lược S-T................................................. ............................. 38
5.2.2.3 Nhóm chiến lược W-O................................................. ........................... 39
5.2.2.4 Nhóm chiến lược W-T................................................. ............................39
5.2.3 Lựa chọn chiến lược: ma trận QSPM.............................................. ................. 40
Chương 6: CÁC GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC ..................................46
6.1 Giải pháp về quản trị............................................. .................................................. .. 46
6.2 Giải pháp về sản xuất, tác nghiệp.......................................... .............................. 47
6.2.1 Giải pháp về nguyên liệu............................................ ......................................47
6.2.2 Giải pháp về sản xuất .................................................. .....................................48
6.3 Giải pháp về nghiên cứu và phát triển và quản lý chất lượng................................... 48
6.4 Giải pháp về Marketing......................................... .................................................. .. 49
6.4.1 Giải pháp về sản phẩm............................................ ..........................................49
Trang 5
6.4.2 Giải pháp về giá.............................................. .................................................. 49
6.4.3 Giải pháp về phân phối............................................ .........................................50
6.4.4 Giải pháp về chiêu thị............................................. ..........................................50
6.5 Giải pháp về tài chính - kế toán............................................. ....................................51
6.6 Giải pháp về nhân sự.............................................. .................................................. . 51
KIẾN NGHỊ............................................ .................................................. ..................... 54
KẾT LUẬN............................................ .................................................. ...................... 55
DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1: Cơ cấu thị trường xuất khẩu của QVD Đồng Tháp năm 2005...................18
Bảng 4.2: Các chỉ số tài chính của một số công ty trong ngành..................................19
Bảng 4.3: Trình độ chuyên môn lực lượng lao động công ty QVD Đồng Tháp........ 21
Bảng 4.4: Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE) của QVD Đồng Tháp........... 23
Bảng 4.5: Ma trận hình ảnh cạnh tranh của QVD Đồng Tháp................................... 28
Bảng 4.6: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE) của QVD Đồng Tháp..........33
Bảng 5.3: Ma trận QSPM của QVD Đồng Tháp – Nhóm chiến lược S-O ................40
Bảng 5.4: Ma trận QSPM của QVD Đồng Tháp – Nhóm chiến lược S-T................. 41
Bảng 5.5: Ma trận QSPM của QVD Đồng Tháp – Nhóm chiến lược W-O............... 42
Bảng 5.6: Ma trận QSPM của QVD Đồng Tháp – Nhóm chiến lược W-T................43
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 4.1: Sơ Đồ Tổ Chức Của QVD Đồng Tháp............................................. ...........17
Hình 4.2: Sơ đồ nhóm chiến lược........................................... ..................................... 27
Hình 5.1: Ma trận SWOT của QVD Đồng Tháp............................................. ............ 36
Hình 5.2: Ma trận chiến lược chính............................................ ................................. 37
Hình 6.1: Sơ Đồ Tổ Chức Mới Của QVD Đồng Tháp............................................. ... 47