CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
1.1.1 Khái niệm
Theo Feurer và Chaharbaghi, chiến lược bắt nguồn từ chữ strateria của
Hy Lạp có nghĩa là nghệ thuật của chiến tranh.Theo đó, chiến lược là một kế
hoạch quan trọng mà mục tiêu là đánh bại kẻ thù.Để đạt được mục tiêu này,
chiến lược cũng đưa ra cách làm thế nào để sử dụng nguồn lực sẵn có một
cách tốt nhất.Qua thời gian, khái niệm này được phát triển và được sử dụng
trong hoạt động kinh doanh.
Theo Chandler (1962), chiến lược là việc xác định những mục tiêu cơ
bản của công ty và lựa chọn phương thức hành động, bao gồm việc phân bổ
nguồn lực cần thiết để đạt được các mục tiêu này.
Theo Andrew (1971), chiến lược là một quy trình ra những quyết định
hợp lý dựa trên tính phù hợp giữa nguồn lực của công ty với những cơ hội ở
những môi trường bên ngoài.
Theo Michael E. Porter – giáo sư trường Havard (1996) thì “Hầu như
không có sự thống nhất với nhau về khái niệm chiến lược là gì, mà là làm thế
nào để công ty xây dựng chiến lược”. Ông đã đưa ra những quan điểm mới
thông qua sự so sánh với quan điểm chiến lược cổ điển theo Bảng 1.1
2
Qua so sánh trên, Porter cho rằng chiến lược là việc tạo ra sự phù hợp
giữa các hoạt động của một công ty.Nếu không có sự phù hợp này thì sẽ
không có những chiến lược khác biệt và khó duy trì lợi thế cạnh tranh.
KẾT LUẬN
Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại công ty khi chuyển từ kinh doanh địa
ốc, đầu tư tài chính là chủ yếu sang kinh doanh dịch vụ logistics , tác giả đã
chọn đề tài luận văn “Xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ logistics tại
công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu công nghiệp Sài Gòn giai
đoạn 2011 - 2015”. Đề tài đã chọn ra mô hình xây dựng chiến lược kinh
doanh chuẩn để vận dụng , phân tích thị trường logistics tại Việt Nam , tập
trung phân tích m ôi trường bên ngoài cũng như môi trường nội bộ từ đó đề
nghị chiến lược kinh doanh logistics, đầu tư phát triển hệ thống kỹ thuật
logistics hiện đại thông qua các đối tác liên doanh nổi tiếng trong và ngoài
nước giúp công ty trong tươ ng lai trở thành nhà cung cấp dịch vụ logistics
hàng đầu của Thành phố Hồ Chí Minh.