Luận Văn Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp quyết thắng- Tuyên Quang
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,521
  Tài liệu đã gửi
  1,521
  Tài liệu được mua
  398
  Tài liệu đã mua
  4
  ID thành viên
  109845
  Gold
  15,780
  Nạp Gold vào tài khoản

  Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp quyết thắng- Tuyên Quang

  TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần cơ khí xây lắp quyết thắng- Tuyên Quang
  PHẦN I:LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
  I. ĐẶC ĐIỂM VÀ VAI TRÒ CỦA KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ
  THÀNH SẢN PHẨM
  1. Đặc điểm hoạt động XDCB và sản phẩm xây lắp ảnh hưởng đến kế toán chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  XDCB là ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm
  tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. XDCB là một quá trình xây dựng
  mới, xây dựng lại, cải tạo hiện đại hoá, khôi phục công trình,nhà máy xí nghiệp,
  đường xá, nhà cửa, nhằm khôi phục cho đời sống, sản xuất xã hội. Chi phí đầu tư
  cho XDCB chiếm tỉ trọng lớn trong tổng ngân sách của nhà nước cũng như của
  doanh nghiệp. Thông thường, công tác XDCB do các đơn vị xây lắp nhận thầu tiến
  hành. Ngành sản xuất này có các đặc điểm sau:
  - Sản phẩm xây lắp là các công trình, vật kiến trúc… có quy mô lớn, kết cấu phức
  tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất dài…Do vậy, việc tổ chức quản lý và
  hạch toán nhất thiết phải có dự toán thiết kế thi công.
  - Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá dự toán hoặc theo giá thoả thuận với
  chủ đầu tư từ trước, do đó, tính chất hàng hoá của sản phẩm thể hiện không rõ.
  - Sản phẩm xây lắp cố định tại nơi sản xuất, còn các điều kiện sản xuất phải di
  chuyển theo địa điểm đặt sản phẩm.
  - Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ở nước ta hiện nay phổ biến
  theo phương thức “khoán gọn” các công trình, hạng mục công trình, khối lượng
  hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp (đội, xí nghiệp..). Trong
  giá khoán gọn, không chỉ có tiền lương mà còn có đủ các chi phí về vật liệu, công
  cụ, dụng cụ thi công, chi phí chung của bộ phận nhận khoán.
  - Sản xuất XDCB thường diễn ra ngoài trời, chịu tác động trực tiếp bởi điều kiện
  môi trường, thiên nhiên, thời tiết và do đó việc thi công xây lắp ở một mức độ nào
  đó mang tính chất thời vụ.
  Những đặc điểm hoạt động kinh doanh, đặc điểm sản phẩm, đặc điểm tổ chức sản
  xuất và quản lý ngành nói trên phần nào chi phối công tác kế toán trong các doanh
  nghiệp xây lắp, dẫn đến những khác biệt nhất định. Tuy nhiên, công tác kế toán bắt
  buộc vẫn phải đảm bảo yêu cầu là ghi chép, tính toán đầy đủ các chi phí giá thành
  sản phẩm, thực hiện phù hợp với ngành nghề, đúng chức năng, cung cấp thông tin
  và các số liệu chính xác và đáng tin cậy.
  2. Vai trò của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:
  Việc phân tích đúng đắn các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ có thể dựa
  trên giá thành sản phẩm chính xác. Về phần mình, giá thành lại chịu ảnh hưởng của
  kết quả tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp. Do vậy, tổ chức tốt công tác kế toán chi
  phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp để xác định nội dung, phạm vi chi
  phí cấu thành trong giá thành cũng như lượng giá trị các yếu tố chi phí đã dịch
  chuyển vào sản phẩm hoàn thành là yêu cầu cấp bách trong nền kinh tế thị trường.
  Tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm là tiền đề để xác định kết quả hoạt động
  kinh doanh của doanh nghiệp, tránh tình trạng lãi giả lỗ thật như một số năm trước
  đây. Khi nền kinh tế đang trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, các doanh nghiệp
  hoạt động theo chỉ tiêu pháp lệnh, vật tư, tiền vốn do cấp trên cấp, giá thành là giá
  thành kế hoạch định sẵn. Vì vậy, công tác tập hợp CP và tính giá thành chỉ mang
  tính hình thức.
  Chuyển sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp được chủ động hành động theo
  phương hướng riêng và tự phải chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của mình.
  Để có thể cạnh tranh được trên thị trường, công tác hạch toán chi phí và tính giá
  thành sản phẩm còn phải thực hiện đúng theo quy luật khách quan. Như vậy, kế
  toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là phần không thể thiếu được khi
  thực hiện chế độ hạch toán kế toán, hơn nữa nó có ý nghĩa to lớn và chi phối chất
  lượng công tác kế toán trong toàn doanh nghiệp.
  II. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  XÂY LẮP
  1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất xây lắp:
  1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất:
  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh ở bất kỳ ngành nghề nào đều cần phải có 3
  yếu tố cơ bản trong sản xuất đó là: Tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao
  động. Hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp xây lắp cũng dựa trên sự kết hợp của
  3 yếu tố cơ bản đó. Sự tham gia của các yếu tố này vào quá trình sản xuất tạo nên
  các chi phí tương ứng và các chi phí cụ thể trong doanh nghiệp xây lắp là chi phí
  nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí về nhân công,
  chi phí về máy móc.
  Các khoản chi phí sản xuất xây lắp này chính là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ
  hao phí về lao động sống và lao động vật hoá cần thiết cho quá trình sản xuất mà
  doanh nghiệp bỏ ra để hoàn thành việc xây lắp trong một kỳ nhất định.
  1.2. Phân loại chi phí sản xuất:
  Chi phí sản xuất kinh doanh có nhiều loại, nhiều khoản khác nhau về nội dung,
  tính chất, công dụng, vai trò, vị trí trong quá trình sản xuất kinh doanh. Người ta có
  thể đứng trên các góc độ quản lý khác nhau như góc độ chi phí tài chính, góc độ kế
  toán, góc độ chủ đầu tư, phân tích để phân loại chi phí.
  Để quản lý chi phí phục vụ cho việc chỉ đạo kinh doanh hàng ngày và hoạch định
  các chính sách đầu tư cho tương lai thì chi phí sản xuất thường được phân loại theo
  tiêu thức sau:
  1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí:
  Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí chúng ta giữ được tính nguyên vẹn của từng
  yếu tố cũng như từng khoản mục chi phí theo mỗi yếu tố, không kể nó được phát
  sinh từ đâu, có quan hệ như thế nào đến quá trình sản xuất.
  Đối với doanh nghiệp xây lắp, toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ đều được chia
  thành các yếu tố:
  - Chi phí NVL: Xi măng, gạch, sắt, thép… và các vật liệu phụ khác.
  - Chi phí CCDC sản xuất: Quần áo bảo hộ, mặt nạ…
  - Chi phí nhiên liệu: Xăng, dầu, mỡ…
  - Chi phí nhân công: là tiền lương và các khoản trích theo lương của công nhân
  viên trực tiếp, gián tiếp thi công và quản lý.
  - Chi phí khấu hao TSCĐ: là toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho
  hoạt động sản xuất kinh doanh: nhà làm việc, máy thi công và tài sản vô hình
  khác…
  - Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền phải trả về các loại dịch vụ mua ngoài
  phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh: điện thoại, điện, nước,…
  - Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất
  ngoài các yếu tố chi phí sản xuất đã nêu trên.
  1.2.2. Phân loại CPSX theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm xây lắp
  Cách phân loại này dựa trên ý nghĩa của chi phí trong giá thành sản phẩm, đồng
  thời giúp cho người làm kế toán dễ dàng hạch toán chi phí và tính giá thành
  File đính kèm
  • LVtt Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại c.txt
   File Type: txt 386 Bytes , Có 8 lượt tải
  Last edited by EbooksPro; 08-26-2012 at 10:29 PM.

  Bạn nào không download được xin liên hệ lại với mình!
  Chỉ hỗ trợ trường hợp đã mua nhưng gặp vấn đề khi tải!
  Lưu ý không gửi tin nhắn vào Y!M, mọi liên lạc thông qua Gmail !
  Một số tài liệu File đính kèm có dung lượng nhỏ là Link để tải tài liệu!

  (Y!M: ebookspro.docs@yahoo.com)
  Gmail: ebookspro.docs@gmail.com

  ************************************
  Chúc các bạn thành công! 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-07-2011, 04:16 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 02:15 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-21-2011, 11:12 AM
 4. Hiệu ứng quang phi tuyến
  By chuoi in forum CÁC ĐỀ TÀI KHÁC
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-14-2011, 04:19 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-30-2011, 11:05 AM

Visitors found this page by searching for:

kế toán chi phí sản xuất sản phẩm cơ khí đơn chiếc công nghiệp

Kế toán Chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm xây lắp

đồ án thực trạng quá trình tổng hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm cơ khí chế tạo máyluan van tot nghiep ve chi phi gia thanh trong don vi xay lap hoc vien tai chinhFILETYPE.KE TOAN CHI PHI SAN XUAT VA TINH GIA THANHdồ án tính chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thépchi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩmkế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cong ty xi mang yen bailuan van ke toan tap hop chi phi va tinh gia thanh san pham nap lon bialuận văn tập hợp chi phí sản xuát và giá thành sản phẩm tại đơn vị xây lắp của sinh viên học viện tài chính năm 2011luận văn kế toán chi phí và tinhsgias thangchuyen de tot nghiep ve chi phí san xuat va tinh gia thanh tai doanh nghiep xay lapbáo cáo tốt nghiệp kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất sắt théptiep nhan va su dung inh philuận văn kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp xăng dầuđề tài kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắpkế toán sản xuất filetype.docluan van san xuat quan aophuong phap xac dinh chi phi san xuat theo cong viec: filetype.docthực trạng chi phí sản xuấtĐề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xí nghiệp Cơ khí và Xây lắp xăng dầucác chi phí sản xuất quần áocho mình hỏi cách làm tiểu luận kế toán chi phí theo quy trình của 1 sản phẩm cụ thểthực trạng kế toán chi phí sản xuát theo chế độ kế toán hiện hànhthực trạng quản lý chi phí sản xuat

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình