Information
MỤC LỤC: Trang
Lời mở đầu

I. Tính cấp thiết của đề tài.
II. Khái quát.

1.Khái niệm và phân loại lợi nhuận.
1.1.Khái niệm lợi nhuận.
1.2.Phân loại lợi nhuận
2.Phân phối lợi nhuận
3.Hạch toán phân phối lợi nhuận
3.1.Tài khoản sử dụng
3.2.Phương pháp hạch toán
3.2.1.thuế thu nhập doanh nghiệp
3.2.2.Chia lãi cho các đối tác góp vốn
3.2.3.Trích lập các quý doanh nghiệp

III. Thực trạng & Giải pháp
1.Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước .
1.1. Định nghĩa và phân loại.
1.2. Nguồn luật điều chỉnh.
1.3. Thực trạng .
1.4. Giải pháp & kiến nghị.
1.4.1. Ưu tiên bảo toàn vốn Nhà Nước.
1.4.2. Bổ sung vốn kinh doanh.
1.4.3. Đảm bảo lợi ích ba bên.
1.4.4.Có chính sách hợp lý.
1.5. Cải cách thành công DNNN ở Trung Quốc.
1.5.1. Mở rộng quyền tự chủ - tự chịu trách nhiệm cho
Doanh nghiệp.
1.5.2. Giải pháp “Chuyển lợi nhuận thành thuế”
1.5.3. Thực hiện chế độ tự chủ trách nhiệm trong
sản xuất - kinh doanh:
1.5.4. Cổ phần hóa các DNNN:
1.5.5. Xây dựng tập đoàn doanh nghiệp.
2.Công ty cổ phần.
2.1,Định nghĩa & các vấn đề liên quan đến công ty cổ phần.
2.2. Nguồn luật điều chỉnh.
2.3. Thực trạng.
2.3.1. Tình hình chia cổ tức.
2.3.2. Sai lầm trong chính sách cổ tức.
2.4. Giải pháp & Kiến nghị.
2.4.1.Chính sách cổ tức ổn định nhất quán.
2.4.2 Lập mục tiêu trong dài hạn về tỷ lệ thanh toán.
IV. Kết luận.
Tài liệu