MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ
SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY HÀ NỘI EVC TRONG THỜI GIAN QUA 1
I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY .................................................. ...
1. Quá trình hình thành............................................ ................... 1
2. Chức năng và nhiệm vụ .................................................. ......... 1
3. Tổ chức bộ máy .................................................. .................... 2
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.................................... 3
II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA
HÀ NỘI EVC .................................................. .......................................4
1. Một số đặc điểm ảnh hưởng tới công tác tiêu thụ sản phẩm ........ 4
1.1 Đặc điểm sản phẩm và thị trường......................................... .. 4
1.1.1 Đặc điểm về sản phẩm............................................ ............ 4
1.1.2 Đặc điểm về thị trường .................................................. ..... 5
1.2 Đặc điểm dây chuyền sản xuất............................................ .....5
1.2.1 Dây chuyền sản xuất tấm bông P.E ..................................... 5
1.2.2 Mô tả các công đoạn sản xuất tấm bông P.E ....................... 5
1.2.3 Dây chuyền sản xuất chăn, ga, gối ...................................... 6
1.3 Đặc điểm thiết bị vật tư - nguyên vật liệu .............................. 6
1.3.1 Về máy móc thiết bị .................................................. .......... 6
1.3.2 Nguyên vật liệu .................................................. ................ 7
1.4 Đặc điểm về cơ cấu lao động và tiền lương ............................. 7
1.4.1 Về lao động........................................... ............................. 7
1.4.2 Về tiền lương .................................................. ................... 8
2. Phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩn của công ty ............. 9
2.1. Phân tích theo sản lượng .................................................. ..... 9
2.2. Phân tích theo doanh thu............................................... ...... 11
2.3 Phân tích theo thị trường......................................... ............. 13
----------------------------------------------------------------------------------------------
--
44
2.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao sản lượng tiêu thụ 15
2.4.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường ...................................... 15
2.4.2 Chính sách sản phẩm .................................................. ..... 15
2.4.3 Chính sách chất lượng sản phẩm ...................................... 16
2.4.4. Chính sách giá cả .................................................. ......... 17
2.4.5. Phương thức bán hàng .................................................. .. 17
2.4.6. Chính sách xúc tiến bán hàng .......................................... 18
2.5. Hệ thống kênh phân phối .................................................. ... 19
III. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨN CỦA CÔNG TY
HÀ NỘI EVC .................................................. .....................................22
1. Những kết quả đạt được.......................................... .................. 22
2. Những tồn tại và nguyên nhân............................................. ...... 23
CHƯƠNG II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC
TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY HÀ NỘI EVC . ...............24
I. MỘT SỐ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA HÀ NỘI EVC
.................................................. ............................................... 24
II. Các giải pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ .............. 24
1. Biện pháp 1: Một số cải tiến về cơ cấu quản lý .......................... 24
2. Biện pháp 2. Tăng cường hình thức mua đứt bán đoạn thay thế cho hình
thức gia công .................................................. ............................ 26
3. Biện pháp 3: Tăng cường công tác nghiên cứu thi trường tiêu thụ nội địa
.................................................. ................................................. 28
4. Biện pháp 4: Kết hợp kích thích tiêu thụ và quảng cáo sản phẩm 31
5. Biện pháp 5: Mở rộng thụi trường tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu trực
tiếp…......................................... .................................................. 35

LỜI NÓI ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường, công tác tiêu thụ có ý nghĩa quyết định
đến mọi hoạt động của doanh nghiệp. Bởi vì có tiêu thụ được sản phẩm thì
các hoạt động của doanh nghiệp mới có thể diễn ra một cách liên tục, đảm
bảo cho doanh nghiệp thực hiện mục tiêu và phát triển.
Mặt khác, môi trường kinh doanh luôn biến động, thị trường luôn vận
động theo những quy luật vốn có của nó. Trong khi đó mọi doanh nghiệp đều
muốn chiến thắng trong cạnh tranh và dành thắng lợi trong thị trường. Muốn
vậy chỉ có cách là phải củng cố và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của
doanh nghiệp.
Sau 4 năm học tập tại trường Đại học Quản lý và Kinh doanh Hà Nội và
thời gian 2 tháng thực tập tại Công ty Liên doanh TNHH sản xuất và kinh
doanh tấm bông PE Hà Nội, em đã chọn đề tài nghiên cứu "Một số biện pháp
nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Liên doanh
TNHH sản xuất và kinh doanh tấm bông PE Hà Nội ".
Kết cấu của luận văn chia thành 2 chương :
Chương I :
Phân tích thực trạng về công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty Hà
Nội - EVC trong thời gian qua.
Chương II :
Những giải pháp nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ sản phẩm tại
công ty Hà nội EVC
CHƯƠNG I
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC TIÊU THỤ SẢN PHẨM
TẠI CÔNG TY HÀ NỘI EVC TRONG THỜI GIAN QUA
I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY
1. Quá trình hình thành
Công ty Liên doanh TNHH sản xuất tấm bông P.E Hà Nội đã được thành lập
theo giấy phép đầu tư số 653/GP ngày 04/8/1993 của UBNN về hợp tác và đầu tư (Nay
là Bộ kế hoạch và đầu tư).
Tên giao dịch : HANOI - EVC
Trụ sở Công ty đặt tại : 106 Vũ Xuân Thiều - Phường Sài Đồng - Quận Long
Biên – Thành phố Hà nội
Tổng số vốn đầu tư : 2.500.000 USD
Vốn pháp định : 2.500.000 USD
Trong đó :
- Phía Việt Nam góp 1.625.000 USD chiếm 65% vốn pháp định gồm: đất đai,
chi phí xây dựng nhà xưởng, thiết bị văn phòng và phương tiện vận tải.
- Phía Hồng Công góp 875.000 USD chiếm 35% vốn pháp định gồm: máy móc
thiết bị.
Thời gian hoạt động là 25 năm kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư. Kể từ khi
thành lập đến nay công ty đã không ngừng trưởng thành và phát triển.
2. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty Hà Nội - EVC
* Chức năng: Sản xuất, kinh doanh tấm bông P.E (bông polyester) và các
sản phẩm từ bông P.E (chăn, ga, gối) để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, thực
hiện đúng các lĩnh vực kinh doanh đã đăng kí với Nhà nước.
* Nhiệm vụ: Công ty phải đẩy mạnh công tác kinh doanh, tự hạch toán, kinh
doanh phải có lãi, bảo toàn được vốn, đạt doanh thu và kim ngạch XNK, không để mất
vốn và công nợ trong kinh doanh. Thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đối với người lao
động theo đúng quy định. Thực hiện các báo cáo thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ lên
hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm về độ chính xác của nó. Công ty có nghĩa vụ phải thực
hiện các khoản nộp đối với Nhà nước như: thuế, bảo hiểm