MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU............................................ .................................................. .. 1
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VỀ KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA............... 6
I.GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG.....................................6
1.Quá trình hình thành và phát triển .................................................. .... 6
2.Chức năng nhiệm vụ của Công ty Cổ Phần Đại Thắng........................ 7
3.Cơ cấu tổ chức của Công ty................................................ ................. 7
4.Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong ba năm gần đây.... 10
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
3
II.ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...............................12
1. Đặc điểm về thị trường, sản phẩm của Công ty ................................ 12
1.1 Đặc điểm về sản phẩm của ngành xây dựng ............................... 12
1.2 Về thị trường và một số hạng mục công trình Công ty đã thi công
trong thời gian qua .................................................. ......................... 13
2. Đặc điểm về vốn, trang thiết bị.............................................. ........... 13
2.1 Đặc điểm về vốn .................................................. ....................... 13
2.2.Tài sản cố định .................................................. ......................... 14
2.3 Đặc điểm về máy móc thiết bị của công ty .................................. 15
3.Đặc điểm về nhân lực của Công ty .................................................. .. 17
3.1 Đặc điểm về đội ngũ lao động của Công ty................................. 17
3.2 Tình hình thu nhập của cán bộ công nhân trong công ty............. 18
III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC..............................19
1.Quy trình xây dựng kế hoạch ở Công ty Cổ Phần Đại Thắng ............ 19
1.1.Căn cứ vào kết quả nghiên cứu nhu cầu thị trường..................... 20
1.2. Căn cứ vào nguồn lực hiện có của Công ty................................ 20
1.3. Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch các năm trước............ 21
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2005-2010
(kế hoạch dài hạn)............................................ .................................... 21
2.1. Mục tiêu chiến lược của công ty trong giai đoạn 2005-2010..... 21
2.2.Kế hoạch sản phẩm-thị trường......................................... ........... 23
2.3. Kế hoạch nhân sự .................................................. .................... 25
2.4. Kế hoạch kinh doanh .................................................. ............... 27
CHƯƠNG 2: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH
CHIẾN LƯỢC KINH DOANH ĐẾN NĂM 2010 CỦA CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẠI THẮNG........................................... ......................................... 29
I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG TRONG THỜI GIAN QUA ............29
1. Những kết quả đạt được.......................................... ..................... 29
2. Những tồn tại............................................. ....................................... 26
II.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THẮNG .................................................. ......27
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
4
1.Tích cực phân tích và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược
kinh doanh của Công ty................................................ ........................ 27
1.1.Phương thức tiến hành............................................. ................... 27
1.2.Điều kiện thực hiện biện pháp............................................. ........ 28
1.3.Hiệu quả của biện pháp .................................................. ............ 29
2. Cần hình thành các kế hoạch kinh doanh của Công ty có thể theo
đuổi. .................................................. .................................................. . 30
2.1.Phương thức tiến hành............................................. ................... 30
2.2.Điều kiện thực hiện biện pháp............................................. ........ 33
2.3. Hiệu quả của biện pháp .................................................. ........... 33
3.Cải tiến quy trình và ban hành kế hoạch chiến lược đã được xây dựng
tới các thành viên của Công ty .................................................. ........... 34
3.1.Phương thức tiến hành............................................. ................... 34
3.2. Điều kiện cần của biện pháp............................................. ......... 37
3.3. Hiệu quả của biện pháp .................................................. ........... 38
KẾT LUẬN............................................ .................................................. .... 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................ ................................. 40
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua nhờ đường lối mở cửa của Đảng và Nhà nước, nền
kinh tế nước ta đã có những bước phát triển nhanh chóng, vững chắc và mạnh
mẽ. Trong điều kiện nền kinh tế nước ta chuyển đổi sang cơ chế thị trường có
sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp đã có sự phân cực, cạnh
tranh ngày càng gay gắt và quyết liệt hơn. Để tồn tại và phát triển, các doanh
nghiệp phải xác định cho mình một kế hoạch chiến lược đúng đắn, nếu không
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
5
có kế hoạch chiến lược hoặc có kế hoạch chiến lược sai lầm thì chắc chắn sẽ
nhận được sự thất bại trong hoạt động kinh doanh.
Trước đây nhiều doanh nghiệp đã thành công là do chỉ chú ý đến chức
năng hoạt động nội bộ và thực hiện các công việc hàng ngày của mình một
cách có hiệu quả nhất, hiện nay phần lớn các doanh nghiệp, đặc biệt là các
doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ phải đối mặt với môi trường kinh doanh
ngày càng biến động, phức tạp và có nhiều rủi ro. Do vậy, chỉ chú ý đến chức
năng nội bộ và công việc hàng ngày là không đủ, muốn tồn tại và phát triển
các doanh nghiệp cần thiết phải vạch ra kế hoạch chiến lược đúng đắn nhằm
triệt để tận dụng các cơ hội kinh doanh và hạn chế ở mức thấp nhất các nguy
cơ từ đó nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Thực
tiễn kinh doanh trong và ngoài nước cũng đặt ra vấn đề là làm thế nào để các
doanh nghiệp thành công và làm ăn có lãi trong điều kiện thay đổi của môi
trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt, tài nguyên hiếm hoi. Do vậy kế hoạch
chiến lược không thể thiếu được, nó có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự
phát triển của doanh nghiệp trong tương lai.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ Phần Đại Thắng-một doanh
nghiệp mới thành lập cách đây 5 năm hoạt động trong lĩnh vực xây dựng việc
hoạch định kế hoạch chiến lược ở công ty là một vấn đề còn hết sức mới mẻ,
chính vì vậy em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài : “Một số giải pháp nhằm
hoàn thiện kế hoạch chiến lược của Công ty Cổ Phần Đại Thắng ” nhằm
đóng góp một số ý kiến của mình tạo thêm cơ sở cho quá trình hoạch định
chiến lược liên quan đến sự phát triển lâu dài của Công ty.