Luận Văn Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,521
  Tài liệu đã gửi
  1,521
  Tài liệu được mua
  398
  Tài liệu đã mua
  4
  ID thành viên
  109845
  Gold
  15,780
  Nạp Gold vào tài khoản

  Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen

  TÊN ĐỀ TÀI: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phần Hương Sen
  MỤC LỤC
  LỜI NÓI ĐẦU .................................................. .................................................. ...1
  97
  CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
  THƯƠNG HIỆU .................................................. .................................................. 3
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THƯƠNG HIỆU .................................................. .........3
  1. Khái niệm thương hiệu .................................................. ......................................3
  2. Các loại thương hiệu............................................ ................................................6
  3. Lịch sử hình thành và phát triển thương hiệu ở Việt Nam ....................................7
  3.1. Giai đoạn trước đổi mới (1982 - 1986) .................................................. .......8
  3.2. Giai đoạn 13 năm sau đổi mới (1986 - 1999)............................................. ...8
  2.3. Giai đoạn tăng tốc và hội nhập (năm 2000 tới nay) ......................................9
  4. Vai trò của thương hiệu hàng hóa .................................................. ....................10
  4.1. Đối với doanh nghiệp .................................................. ...............................10
  4.2. Đối với người tiêu dùng .................................................. ............................12
  5. Các tiêu chí đánh giá và phương pháp xác định giá trị thương hiệu hàng hóa.....13
  5.1. Các tiêu trí đánh giá giá trị thương hiệu hàng hóa .....................................13
  5.2. Phương pháp xác định giá trị thương hiệu hàng hóa ..................................14
  5.3. Xử lý thông tin về giá trị thương hiệu hàng hóa ..........................................15
  II. NỘI DUNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU Ở CÁC DOANH
  NGHIỆP .................................................. .................................................. ................16
  1. Hệ thống pháp luật điều chỉnh về thương hiệu .................................................. .16
  1.1. Nguồn luật quốc tế.............................................. ........................................16
  1. 2. Nguồn luật ở Việt Nam .................................................. ............................17
  2. Phương pháp xây dựng và phát triển thương hiệu ..............................................19
  3. Nguyên tắc xây dựng thương hiệu .................................................. ...................23
  4. Một số chiến lược định vị thương hiệu............................................ ...................24
  5. Công cụ để xây dựng thương hiệu............................................ ..........................25
  6. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc xây dựng và phát triển thương hiệu ở các doanh
  nghiệp.......................................... .................................................. ........................27
  III. MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG
  HIỆU TRÊN THẾ GIỚI .................................................. ..........................................28
  1. Kinh nghiệm trong việc đặt tên cho nhãn hiệu .................................................. .28
  2. Kinh nghiệm trong việc đổi mới hình ảnh nhãn hiệu..........................................29
  98
  3. Khuyến cáo về hàng giả với người tiêu dùng .................................................. ...31
  4. Tập trung vào đoạn thị trường thích hợp .................................................. ..........31
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN............................................... ............ 33
  I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN ........................................33
  1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Hương Sen.....................33
  1.1 Từ tháng 4/2000 đến tháng 12/2002 .................................................. ..........33
  1.2 Từ tháng 1/2003 đến tháng 12/2004 .................................................. ..........33
  2. Chức năng, nhiệm vụ và phạm vi kinh doanh của công ty..................................34
  3. Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban...........35
  4.Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua...........................38
  4.1.Tình hình về vốn tài chính............................................ ................................38
  4.2. Tình hình lao động tiền lương tại công ty .................................................. .39
  4.3. Thực trạng khả năng đáp ứng đơn hàng của công ty...................................41
  4.4. Kết quả kinh doanh............................................. ........................................42
  II. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN HƯƠNG SEN .................................................. ........................................44
  1. Đặc điểm mặt hàng kinh doanh của Công ty Cổ phần Hương Sen......................44
  2. Những thị trường xuất khẩu quan trọng mặt hàng Gỗ mỹ nghệ trang trí của công
  ty trong thời gian qua............................................... ..............................................45
  2.1. Đặc điểm của các thị trường......................................... ..............................45
  2.2. Kết quả kinh doanh của công ty tại các thị trưòng ......................................48
  3. Nhận thức của công ty về thương hiệu .................................................. .............49
  4. Tình hình xây dựng và đăng kí nhãn hiệu tại Công ty Cổ phần Hương Sen........51
  5. Tình hình phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần Hương Sen những năm qua
  .................................................. .................................................. ..........................55
  5.1. Chất lượng sản phẩm, chất liệu, mẫu mã, màu sắc .....................................55
  5.2. Chính sách giá.............................................. ..............................................58
  5.3. Xây dựng mạng lưới kênh phân phối hợp lý............................................... .60
  5.4. Tổ chức các hoạt động quảng bá thương hiệu............................................ .61
  99
  III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN............................................... ............ 65
  1. Những kết quả đạt được.......................................... ...........................................65
  2. Những tồn tại và nguyên nhân .................................................. .........................66
  CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG
  HIỆU CHO CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN............................................... 69
  I. TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA NHÀ NƯỚC VỀ
  BẢO HỘ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO HÀNG HÓA VIỆT NAM .......69
  1. Triển vọng xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam những năm sắp tới..................................69
  2. Định hướng của nhà nước về Bảo hộ và phát triển thương hiệu cho hàng hóa Việt
  Nam............................................... .................................................. ......................73
  II. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN TRONG
  THỜI GIAN TỚI .................................................. .................................................. ...75
  1. Mục tiêu .................................................. .................................................. ........75
  2. Biện pháp .................................................. .................................................. ......75
  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN
  HƯƠNG SEN TRONG NHỮNG NĂM TỚI .................................................. ...........76
  1. Nâng cao hơn nữa nhận thức của công ty về thương hiệu và phát triển thương
  hiệu. .................................................. .................................................. ..................76
  2. Xây dựng một chiến lược thương hiệu đúng đắn cho Công ty Cổ phần Hương Sen
  .................................................. .................................................. ..........................77
  3. Cần nâng cao vai trò của bộ phận chuyên lo về thương hiệu cho công ty ...........78
  4. Đăng ký nhãn hiệu ở trong nước và nước ngoài. ................................................81
  5. Tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm .................................................. ...........81
  6. Chú trọng hơn tới công tác sáng tạo mẫu sản phẩm tạo nên sự độc đáo về chất
  liệu, mẫu mã, màu sắc............................................. ...............................................82
  7. Chính sách giá hợp lý .................................................. ......................................84
  8. Mở rộng kênh phân phối............................................ ........................................84
  9. Tiếp tục hóan thiện các công cụ phát triển thương hiệu......................................85
  10. Công ty cần chủ động trong đấu tranh chống nạn hàng giả...............................86
  IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC........................................... .................87
  100
  1. Xây dựng một hệ thống pháp luật đồng bộ hóan thiện........................................87
  2. Trừng phạt nghiêm khắc những vụ vi phạm quyền sở hữu nhãn hiệu .................89
  3. Tổ chức các kênh thông tin hiệu quả đến doanh nghiệp. ....................................90
  4. Nâng cao trình độ của các cán bộ cơ quan chức năng.........................................93
  KẾT LUẬN............................................ .................................................. ............ 95

  LỜI NÓI ĐẦU
  Xu hướng phát triển ngày nay là tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế thế giới.
  Việt Nam đã và đang nỗ lực rất lớn trong các cuộc đàm phán song phương và đa phương
  để được tham gia vào tổ chức thương mại thế giới (WTO), một sân chơi với vô vàn các
  cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng không ít những khó khăn thử thách đang chờ
  đợi. Trong tiến trình ấy Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra định hướng đúng đắn đó là
  “Tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc”,
  “Hòa nhập nhưng không hòa tan”. Chính vì thế Nhà nước đã tạo những cơ chế chính
  sách khuyến khích ưu tiên phát triển những ngành nghề truyền thống như thủ công mỹ
  nghệ. Điều này không những giúp Việt Nam giữ gìn được những ngành nghề truyền
  thống từ ngàn xưa để lại mà còn giúp vun đắp hình ảnh dân tộc với những bản sắc riêng
  có trong lòng bạn bè thế giới.
  Tuy nhóm hàng thủ công mỹ nghệ được coi là có lợi thế so sánh của Việt Nam trên
  thị trường thế giới. Nhưng để tận dụng tối đa lợi thế đó để phát triển vẫn còn là bài toán
  hóc búa đối với Nhà nước, doanh nghiệp cũng như các làng nghề truyền thống. Nhận
  thức được điều đó đã có nhiều công ty tìm được những hướng đi phù hợp mở ra con
  đường để nâng tầm vóc và tạo dựng vị thế trên trường quốc tế. Đây cũng là dấu hiệu
  đáng mừng cho triển vọng phát triển ngành thủ công mỹ nghệ.
  Để nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm Gỗ mỹ nghệ ở ngước ngoài cũng
  như để đứng vững trên thị trường trong nước thì xây dựng và phát triển thương hiệu hiện
  đang trở thành vấn đề thời sự không chỉ với các doanh nghiệp Gỗ mỹ nghệ mà còn cả với
  các cơ quan quản lý và xúc tiến thương mại. Tuy nhiên xây dựng thương hiệu hoàn toàn
  không phải là chuyện ngày một ngày hai, không chỉ là việc tạo ra cho hàng hóa, dịch vụ
  một cái tên với một biểu tượng hấp dẫn rồi tiến hành đăng kí bảo hộ những cái đó, lại
  càng không thể đi tắt đón đầu được, mà phải bắt đầu từ gốc sản phẩm chất lượng tốt
  nhất với giá thành thấp nhất. Xây dựng thành công thương hiệu cho một hoặc một nhóm
  sản phẩm là cả một quá trinh gian nan, một quá trình tự khẳng định mình với sự đầu tư
  hợp lý trên cơ sở hiểu cặn kẽ các nội hàm của thương hiệu.
  Công ty Cổ phần Hương Sen là một doanh nghiệp tuy ra đời cách đây không lâu
  nhưng đã có một vị thế nhất định trong ngành thủ công mỹ nghệ Việt Nam. Với một
  phong cách tư duy mới, một hướng đi phù hợp công ty đã đạt được những thành tựu khá
  ấn tượng, sản phẩm của công ty đã có mặt ở hơn 15 quốc gia với thương hiệu LPDesign.
  2
  Xuất phát từ những vấn đề trên cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình giao vien, em đã lựa chọn đề tài “Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho
  Công ty Cổ phần Hương Sen” để viết luận văn tốt nghiệp.
   Mục đích nghiên cứu
  Vận dụng những cơ sở lý luận về xây dựng và phát triển thương hiệu, từ đó làm rõ
  thực trạng của vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty Cổ phần Hương
  Sen để có thể đề xuất một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả của hoạt động
  này.
   Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Luận văn tập trung nghiên cứu về công tác xây dựng và phát triển thương hiệu tại
  Công ty Cổ phần Hương Sen.
  - Phạm vi về thời gian nghiên cứu là từ năm 2002 đến năm 2004. Từ năm 2002 trở
  về trước, hoạt động chủ yếu của công ty là nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm mặt hàng Gỗ
  mỹ nghệ trang trí theo công nghệ ép cốt sản phẩm từ bột gỗ.Bắt đầu từ năm 2002, sản
  phẩm của công ty bắt đầu được thị trường ưa chuộng. Hoạt động kinh doanh xuất khẩu
  của công ty phát triển hơn nhiều, số lượng các đơn hàng ngày càng tăng nhưng hiệu quả
  chưa cao do chưa tạo dựng được thương hiệu mạnh trên thị trường. Bởi vậy việc xây
  dựng và phát triển thương hiệu có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động kinh doanh
  của Công ty trong thời gian này.
   Kết cấu luận văn
  Chương I: Những lí luận cơ bản về xây dựng và phát triển thương hiệu
  Chương II: Thực trạng xây dựng và phát triển thương hiệu tại Công ty Cổ phần
  Hương Sen
  Chương III: Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ
  phần Hương Sen
  File đính kèm
  • LV Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Công ty Cổ phầ.txt
   File Type: txt 275 Bytes , Có 12 lượt tải
  Last edited by EbooksPro; 08-26-2012 at 10:52 PM.

  Bạn nào không download được xin liên hệ lại với mình!
  Chỉ hỗ trợ trường hợp đã mua nhưng gặp vấn đề khi tải!
  Lưu ý không gửi tin nhắn vào Y!M, mọi liên lạc thông qua Gmail !
  Một số tài liệu File đính kèm có dung lượng nhỏ là Link để tải tài liệu!

  (Y!M: ebookspro.docs@yahoo.com)
  Gmail: ebookspro.docs@gmail.com

  ************************************
  Chúc các bạn thành công! 

Visitors found this page by searching for:

phát triển thương hiệu

luận văn về hoạt động truyền thông marketing trong công ty gỗ

các vấn đề lý luận chung về xây dựng phát triển thương hiệu

Thương hiệu và định giá thương hiệu cho doanh nghiệp Việt Nam Thực trạng và giải pháp

marketing cong ty do go luan van

luan van cong ty do go

đề tài luận văn: biện pháp cơ bản phát triển danh tiếng và quảng bá hình ảnh

luận văn về marketing trong doanh nghiệp gỗ

biện pháp để giữ gìn và phát triển thương hiệu

tiểu luận marketing về công ty đồ gỗ

luan van giai phap xay dung thuong hieu cho dac san trong phat trien du lich

lịch sử hình thành công ty bia hương sen

thực trạng xây dựng và quảng bá thương hiệu về mặt tổ chức nhân sự

luận văn về chiến lược thương hiệu

tiểu luận chức năng văn phòng trong việc xây dựng thương hiệu

tinh hinh xuat nhap khau cua viet nam giai doan 1982-1986

giai phap xay dung va phat trien thuong hieu công ty huong sen

giai phap xay dung va phat trien thuong hieu cho công ty huong sen

mục lục của tiểu luận về xây dựng chiến lược marketing cho công ty đồ gỗ

xây dựng thương hiệu bia

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình