Information
MỤC LỤC
Lời nói đầu
Nội dung
Chương I: Cơ cấu tổ chức quản lý

1. Khái niệm cơ cấu tổ chức
2. Những yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức quản lý
3. Những nguyên tắc tổ chức
4. Những nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức
Chương II: Cơ cấu tổ chức "chức năng"
1. Đặc điểm cơ cấu chức năng
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm
Chương III: Mô hình bộ máy tổ chức quản lý Trung tâm phát triển dự án và đầu tư
1. Phân tích bộ máy tổ chức
2. Ưu điểm
3. Nhược điểm
Kết luận
Tài liệu