Information
Phụ lục
1. Lời mở đầu
2. Nội dung

I. Kiểm tra và vai trò của kiểm tra
a. Khái niệm kiểm ra
b. Vai trò của kiểm tra
II. Mức độ cần thiết của kiểm tra
III. Vận dụng trong quản lý doanh nghiệp Việt Nam
lời kết
Tài liệu