Information

MỤC LỤC


Chương I: NHỮNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÍ 4
1. Một số khái niệm có liên quan 4
1.1. Quản lý 4
1.2. Tổ chức 4
1.3. Cơ cấu tổ chức 4
1.4. Bộ máy quản lý 5
1.5. Quản lí tổ chức 5
1.6. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 5
2. Các thuộc tính, mô hình, quyền hạn của cơ cấu tổ chức 6
2.1. Các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức 6
2.1.1 Chuyên môn hoá công việc 6
2.1.2 Bộ phận hoá 7
2.2. Cấp quản lí, tầm quản lí và các mô hình cơ cấu tổ chức 14
2.2.1. Cấp quản lí và tầm quản lí 14
2.2.2. Các mô hình cơ cấu tổ chức 15
2.3. Yêu cầu khi xây dựng cơ cấu tổ chức 19
2.3.1.Tính thống nhất về mục tiêu 19
2.3.2. Tính hiệu quả 19
2.3.3.Tính linh hoạt 19
2.3.4. Tính tối ưu 19
2.3.5. Tính tin cậy 19
2.4. Những nguyên tức xác định Cơ cấu tổ chức 20
2.4.1. Nguyên tắc xác định theo chức năng: 20
2.4.2. Nguyên tăc giao quyền theo kết quả mong muốn 20
2.4.3. Nguyên tắc bậc thang 20
2.4.4. Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh 20
2.4.5. Nguyễn tắc quyền hạn theo cấp bậc 21
2.4.6. Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm 21
2.4.7. Nguyên tắc quản lí sự thay đổi 21
2.4.8. Nguyên tắc cân bằng 21
2.5. Các yếu ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức 22
2.5.1. Yếu tố chủ quan 22
2.5.2. Những yếu tố khách quan 23
2.6. Sự cần thiết phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 24
2.6.1. Tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 24
2.6.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 25
2.7 Tiêu chuẩn để đánh giá cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 26
Chương II: THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH 27
1. Lịch sử hình thành công ty xăng dầu nghệ t ĩnh: 27
1.1Tên công ty: 27
1.2 Thành lập: 27
2. Đặc điểm 27
2.1 Đặc diểm sản xuất kinh doanh của công ty: 27
2.2 Sản phẩm hàng hoá: 28
2.3.Quy mô hoạt động của công ty 28
2.4 Quy mô tài sản của công ty 28
2.5. Quy mô lao động của công ty : 29
2.6. Kết quả sản xuấtkinh doanh 30
3. Thực trạng Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại cô ng ty XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH 31
3.1 Bộ máy quản lý của công ty: 31
3.1.1 Sơ đồ bộ máy quản lý 31
3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng 33
3.2.1. Giám đốc 33
3.2.2. Các Phó Giám đốc 34
3.2.3.Phòng hành chính - Tổng hợp 34
3.2.4. Phòng Tài chính - kế toán: 36
3.2.5. Phòng tổ chức lao động 38
3.2.6.Phòng vật tư - kho- bến bãi: 40
3.2.7. Đội lái xe 41
4. Đánh giá tình hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lí tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải 41
4.1 Ưu điểm 41
4.2. Nhược điểm 42
4.3 Những nguyên nhân tồn tại những yếu điểm của cơ cấu tổ chức 44
4.3.1. Sự chuyên môn hóa chưa cao giữa các cấp 44
4.3.2. Bộ máy quản lí còn cồng kềnh 44
4.3.3. Đội ngũ cán bộ quản lí trình độ chưa cao. 45
4.3.4. Hệ thống kiểm soát nội bộ chưa thực sự đem lại hiệu quả 45
4.3.5. Tạo động lực cho người lao động chưa được chú trọng 45
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BỘ MÁY QUẢN LÍ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ TĨNH 47
1. Mục đích và phương pháp của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức 47
1.1. Mục đích của việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức 47
2. Các biện pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức tại công ty xăng dầu nghệ tĩnh 49
2.1. Phân cấp quản lý để phù hợp với nền kinh tế thị trường luôn luôn biến động. 49
2.2. Chuyên môn hóa sâu các bộ phận 50
2.3. Giải quyết, sắp xếp, bố trí lại lao đông dôi dư 51
2.4. Định hướng đào tạo và phát triển 52
2.5. Quan tâm, chú trọng hơn với người lao động 53
2.6. Cần có chính sách tuyển dụng lao động mới 54
2.7.Tạo động lực về vật chất và tinh thần cho nhân viên trong Công ty 54
2.8. Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổ chức 56
KẾT LUẬN 58
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 59

Tài liệu