Information
LỜI MỞ ĐẦU

Trong các yếu tố đầu vào của sản xuất thỡ con người là yếu tố trung tâm quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp trên thương trường. Ngày nay khi khoa học kỹ thuật có những tiến bộ vượt bậc, công nghệ sản xuất thay đổi nhanh chúng thỡ yờu cầu về nguồn nhõn lực cú chất lượng cao ngày càng bức thiết hơn. Chính vỡ vậy cụng tỏc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một việc làm hết sức cần thiết nhằm nâng cao chất lượng lao động và phát triển tài nguyên nhân sự, đảm bảo khả năng cạnh tranh lõu dài và bền vững cho doanh nghiệp.
Nhận thức được điều đó em chọn đề tài: "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh".
Đề tài gồm 2 phần chớnh:
Chương I: Một số vấn đề chung về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo/ phát triển nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.
Tài liệu