Information
A. LỜI NÓI ĐẦU
Chương I. Những vấn đề chung về thị trường lao động
I. Khái niệm thị trường lao động
I.1. Một số quan niệm về thị trường lao động
I.2. Khái niệm thị trường lao động
II. Các nhân tố tác động đến thị trường lao động
II.1. Cung lao động
II.1.1. Tốc độ tăng của dân số
II.1.2. Tỷ lệ tham gia của lực lượng lao động
II.1.3. Khả năng cung thời gian lao động
II.2. Cầu lao động
II.2.1. Sự phát triển của kinh tế xã hội
II.2.2. Khoa học kỹ thuật phát triển
II.2.3. Các chính sách của Nhà nước
III. Vai trò của thị trường lao động
Chương II. Phân tích thực trạng thị trường lao động việt nam trong thời gian qua
II.1. Thực trạng về thị trường lao động Việt Nam
II.1.1. Cung lao động vượt quá cần gấp sức ép mạnh về việc làm, đồng thời với một tỷ lệ lao động dư thừa lớn trong năm gần đây
II.1.2. Trình độ tay nghề và cơ cấu lao động cung lao động không đáp ứng được cầu
II.1.3. Chất lượng của lực lượng lao động
II.2. Thực trạng về cung lao động Việt Nam
II.2.1. Tỷ trọng lao động giản đơn còn quá cao
II.2.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu lao động không đồng nhất với sự dồi dào về nhu cầu lao động
II.3. Thực trạng về cầu thị trường lao động
II.3.1. Trong cơ cấu lao động theo ngành, lực lượng lao động nông nghiệp vẫn là chủ yếu
II.3.2. Sự biến đổi khá lớn về cơ cấu lao động và tỷ lệ lao động trong khu vực Nhà nước
II.3.3. Thu hút lao động phụ thuộc vào só thuê lao động
II.4. Mối quan hệ cung - cầu lao động
Chương III. Một số giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động Việt Nam
III.1. Định hướng phát triển thị trường lao động
III.1.1. Định hướng đối với cung lao động
III.1.2. Định hướng đối với cầu lao động
III.2. Một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển thị trường lao động Việt Nam
III.2.1. Đối với cung lao động
III.2.2. Đối với cầu lao động
C. KẾT LUẬN
Tài liệu