Information
LỜI GIỚI THIỆU

Trong bất kỳ giai đoạn nào,sức mạnh mà mỗi quốc gia có được đều là từ sự tổng hợp sức mạnh của nhiều con người trong quốc gia đó.Thực tế lịch sử đó chứng minh vượt lên sự khắc nghiệt của thiên tai bằng sức mạnh của mỡnh con người Nhât Bản đó làm được những gỡ, nhõn dõn Trung Quốc đó làm được những gỡ, từ một quốc gia non trẻ người dân Mỹ đó làm được những gỡ. Đối với Việt Nam chúng ta trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm qùân chúng nhân dân đó tỏ rừ được sức mạnh quyết định của mỡnh. Ngày nay, trong cuộc khỏng chiến chống “giặc” nghốo, “giặc” dốt vai trũ đó vẫn giữ nguyên vị trí của mỡnh. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi thế giới đang phát triển như vũ bóo, Việt Nam chỳng ta tuy cũn rất nhiều khú khăn nhưng cũng không thể đứng ngoài cuộc. Để theo kịp bạn bè năm châu chúng ta phải tham gia vào quá trỡnh hội nhập kinh tế thế giới. Trong cụng cuộc đó không thể không quan tâm tới vai trũ của nguồn nhõn lực nước ta: nguồn nhân lực nước ta có vai trũ như thế nào đối với quá trỡnh hội nhập kinh tế?; chỳng ta đang đứng ở đâu trên mặt bằng nguồn nhân lực thế giới và phải làm gỡ để nguồn nhân lực Việt Nam đủ sức mạnh đưa nước ta vào quá trỡnh hội nhập?... Để trả lời những câu hỏi đó em nghiên cứu đề tài: Nguồn nhân lực Việt Nam, những lợi thế, thách thức và xu hướng phát triển trong tiến trỡnh hội nhập kinh tế.
Dự cũn nhiều hạn chế nhưng bằng những kiến thức đó được học ở nhà trường, những kiến thức xó hội và sự giỳp đỡ tận tỡnh của giỏo viờn hướng dẫn, em cũng đó cố gắng hết sức của mỡnh để hoàn thành đề án này trong giới hạn khả năng của mỡnh. Trong đề án em có sử dụng các tài liệu của các tác giả đăng trên các tạp chí: Lao động & xó hội, Kinh tế phát triển, Thông tin thị trường lao động,… và nhiều cuốn sách khác. Bằng các phương pháp duy vật lịch sử, duy vật biện chứng…em đó tổng hợp lại và trỡnh bày theo ý kiến riờng của mỡnh. Chắc chắn cũn nhiều sự non nớt, thiếu sút, em rất cụ sẽ chỉ bảo thờm để em có thể rút ra được những kinh nghiệm quý bỏu cho cụng việc sau này của mỡnh. Em xin chõn thành cảm ơn cô.

Tài liệu