Information
MỤC LỤC
PHẦN NỘI DUNG 3
I.CƠ SỞ Lí LUẬN. 3
1. Dân số đô thị. 3
1.1 Khái niệm dân số đô thị, mật độ dân số và đặc điểm dân số đô thị. 3
1.2 Mối quan hệ dân số - lao động - việc làm. 4
1.3 Vai trũ của dõn số đô thị trong các hoạt động đời sống kinh tế - xó hội trờn địa bàn đô thị. 5
2. Quá tải dân số đô thị. 5
2.1.Khỏi niệm. 5
2.2 Nguyên nhân quá tải dân số đô thị. 5
II.THỰC TRẠNG QUÁ TẢI DÂN SỐ Ở ĐÔ THỊ HIỆN NAY. 6
1. Những vấn dề đang đặt ra trong công tác quản lý các vấn đề xó hội ở thành phố Hà Nội hiện nay. 7
1.1.Bất cập giữa năng lực tổ chức và quản lý đô thị với hiện trạng của một thành phố đông dân cư và có nhu cầu lớn về lao động. 7
1.2.Tồn tại những bất hợp lý về quyền và nghĩa vụ giữa cỏc nhúm người trong cư dân đô thị. 8
1.3.Việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu ( dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công cộng) cho hoạt động của xó hội và đời sống của công dân chưa đáp ứng yêu cầu. 9
1.4.Chưa khai thác và sử dụng hiệu qủa nguồn nhân lực hiện có cho yêu cầu phát triển kinh tế- xó hội. 9
1.5.Các vấn đề xó hội của một đô thị lớn, đông dân cư nảy sinh, tồn tại kéo dài gây hậu qủa xấu cho mội trường xó hội, mụi trường đầu tư. 10
2. Nguyờn nhõn của thực trạng trờn. 11
2.1. Trỡnh độ quản lý đô thị đó lạc hậu so với tốc đô thị hoá theo hướng hiện đại. 11
2.2. Hệ thống quản lý đô thị cũn chồng chộo về chức năng và nhiệm vụ, phõn cấp khụng rừ ràng, tớnh hiệu lực kộm. 11
2.3. Hệ thống pháp luật và pháp quy chưa hoàn thiện và đồng bộ 11
2.4. Đội ngũ các bộ công chức thiếu chuyên nghiệp, trỡnh độ, năng lực, nghiệp vụ cũn yếu kộm. 12
2.5. Trỡnh độ dân trí và văn minh đô thị của người dân chưa cao, ý thức tự giỏc chấp hành luật phỏp hạn chế. 12
III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC TèNH TRẠNG QUÁ TẢI VỀ DÂN SỐ: 12
3.1. Xây dựng chính quyền đô thị. 13
3.2. Tập trung vào những lĩnh vực chính và thiết lập một cơ chế hoạt động dài hạn. 17
3.3. Làm rừ cỏc mối quan hệ để tăng cường tối đa hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực. 17
3.4.Chính sách dân số đô thị. 17
PHẦN KẾT LUẬN 19

Tài liệu