Information
[INFO]MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA
2
I-/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2
1-/ Việc làm: 2
2-/ Dân số hoạt động kinh tế: 2
3-/ Người có việc làm: 2
4-/ Người thất nghiệp: 3
5-/ Tỷ lệ người có việc làm: 3
6-/ Tỷ lệ người thất nghiệp: 3
II-/ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA: 3
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN
NƯỚC TA HIỆN NAY
5
1-/ Việt Nam là một nước nông nghiệp có lực lượng lao động nông thôn
khá đông đảo: 5
2-/ Mặc dù có lực lượng lao động đông đảo về số lượng, song chất lượng nguồn
lao động nông thôn lại hết sức khiêm tốn, nếu không muốn nói là còn yếu kém: 7
3-/ Về cơ cấu kinh tế, phân bố và sử dụng nguồn lao động: 9
4-/ Tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá nông thôn đã và đang được thực hiện, nhằm tiến tới một nông thôn phát triển bền vững, kinh tế tăng trưởng, công bằng xã hội được thực hiện. Nó không tách rời với việc xoá đói giảm nghèo bởi người nghèo ở nông thôn chiếm phần lớn trong số người nghèo của cả nước. 11
5-/ Luồng di dân tự do từ nông thôn ra đô thị ngày càng tăng. Trong luồng
di dân gồm có người di dân thông thường và người di dân tạm thời: 12
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM TRONG KHU VỰC NÔNG THÔN 14

1-/ Phát triển kinh tế xã hội nói chung, phát triển nông nghiệp và xây dựng
nông thôn nói riêng nhằm tạo mở việc làm. 14
2-/ Giải quyết việc làm ở nông thôn phải gắn bó hữu cơ với phát triển
chất lượng lực lượng lao động: 15
3-/ Vấn đề tạo việc làm cho lao động ở nông thôn không thể tách rời khỏi
vấn đề huy động vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh: 16
4-/ Cần phát triển và đa dạng hoá sản xuất nông nghiệp: 17
5-/ Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và phát triển ngành nghề
ở nông thôn: 18
6-/ Các biện pháp về việc làm liên quan đến xoá đói giảm nghèo ở nông thôn: 19
7-/ Phát triển các trung tâm thông tin dịch vụ về việc làm: 20
KẾT LUẬN 22
TÀI LIỆU THAM KHẢO
23

Tài liệu
[/INFO]