Information
MỤC LỤC

Lời mở đầu 1
I. Cơ cấu tổ chức bộ máy trong doanh nghiệp 3
II. Cơ cấu tổ chức phòng quản trị nhân lực
5
Hình 4: Cơ cấu tổ chức phòng quản trị nhân lực 8
III. Chức năng, nhiệm vụ của phòng quản trị nhân lực 9
1. Hoạch định tài nguyên nhân sự 11
2. Tuyển dụng 12
3. Đào tạo và phát triển. 15
4. Quản trị tiền lương 15
5. Quan hệ với người lao động. 16
6. Dịch vụ và phúc lợi. 17
7. Y tế và an toàn. 17
8. Nghiên cứu tài nguyên nhân sự 18
IV. Vai trò và quyền hạn của phòng quản trị nhân lực
18
1. Vai trò. 18
a) Cố vấn-tư vấn: 18
b) Dịch vụ-phục vụ: 18
c) Kiểm tra: 19
2. Quyền hạn của phòng quản trị nhân lực. 19
V. Yêu cầu-tiêu chuẩn đối với quản trị viên nhân lực. 20
Kết luận 22
Danh mục tài liệu tham khảo
23
Tài liệu