Information
Các nội dung chính
I. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc.
II. Hệ thống đánh giá thực hiện công việc và các yêu cầu đối với một hệ thống đánh giá
III.Các phương pháp đánh giá thực hiện công việc.
IV.Xây dựng và thực hiện chương trình đánh giá.
V. áp dụng.

I. Khái niệm, mục đích và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc (ĐGTHCV).
1. Khái niệm:
Đánh giá thực hiện công việc là một hoạt động quản lý nguồn nhân lực( NNL) quan trọng và luôn luôn tồn tại trong tất cả các tổ chức. ĐGTHCV thường được hiểu là sự đánh giá có hệ thống và chính thức tình hình thực hiện công việc của người lao động trong quan hệ so sánh với các tiêu chuẩn đã được xây dựng và thảo luận về sự đánh giá đó với người lao động.
2. Mục đích:
- Cải tiến sự thực hiện công việc của người lao động. Thông qua việc đánh giá giúp nhân viên tiếp tục phát huy thành tích của mình, khắc phục khuyết điểm, sửa đổi công việc về sau từ đó thúc đẩy sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên trong tương lai.
- Cơ sở công bằng và hợp lý về đãi ngộ và thưởng phạt. Là cơ sở của hệ thống phân phối giá trị có tác dụng khích lệ rất lớn. Trong doanh nghiệp việc đánh giá được coi là biện pháp quan trọng để nâng cao tố chất và phát huy tính tích cực của nhân viên.
-Giúp cho bộ phận quản lý NNL và lãnh đạo cao cấp có thể đánh giá được thắng lợi của hoạt động chức năng về NNL như tuyển mộ, tuyển chọn, định hướng, thăng tiến đào tạo và hoạt động khác, kiểm điểm được mức độ đúng đắn của việc sử dụng các hệ thống đó, từ đó có các phương hướng điều chỉnh phù hợp.
- Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới. Việc đánh giá có ảnh hưởng rất lớn tới việc xây dựng và phát triển đạo đức, thái độ lao động của người lao động và bầu không khí tâm lý - xã hội trong các tập thể lao động
Tài liệu