Information
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
I.Cơ sở lý luận của dân số và thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế. 3
1.Dân số và các chỉ tiêu của dân số 3
1.1.Khái niệm dân số 3
1.2.Các chỉ tiêu của dân số 3
1.2.1.Quy mô dân số 3
1.2.2.Cơ cấu dân số 3
1.2.3.Phân bố dân số 4
1.2.4.Mức sinh 5
1.2.5.Mức chết 6
1.2.6.Di dân 7
2.Thị trường lao động và các yếu tố của thị trường lao động 8
2.1.Khái niệm thị trường lao động 8
2.2.Các yếu tố của thị trường lao động 8
2.2.1.Cung lao động 8
2.2.2.Cầu lao động 9
2.2.3.Giá cả sức lao động và thông tin thị trường lao động 9
2.2.4.Các quan hệ giao dịch cung- cầu lao động 9
3.Khái niệm hội nhập kinh tế 10
4.Mối liên hệ giữa dân số và thị trường lao động 10
4.1.Dân số ảnh hưởng tới nguồn lao động (cung lao động) 10
4.1.1.Quy mô, phân bố dân số ảnh hưởng đến quy mô, phân bố nguồn lao động. 10
4.1.2.Cơ cấu tuổi và giới tính của dân số ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng nguồn lao động. 11
4.1.3.Chất lượng dân số ảnh hưởng đến quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng nguồn lao động. 11
4.1.4. Ảnh hưởng của mức sinh đến nguồn lao động. 12
4.1.5.Tác động của mức chết đến nguồn lao động 12
4.1.6.Tác động của di dân đến nguồn lao động 13
4.2.Cung lao động ảnh hưởng tới dân số 13
II.Thực trạng dân số Việt Nam và ảnh hưởng của nó tới thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế. 14
1.Thực trạng dân số Việt Nam 14
2. Ảnh hưởng của dân số tới cung lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế. 16
3. Yêu cầu đặt ra đối với dân số Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế. 19
III.Các giải pháp đối với dân số và thị trường lao động trong tiến trình hội nhập kinh tế. 20
1.Đối với dân số 20
2.Đối với thị trường lao động 22
KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25
Tài liệu