Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG
1
I. Nội dung của hoạt động tuyển mộ, tuyển chọn nhân sự. 1
1. Khái niệm, ý nghĩa của hoạt động tuyển mộ 1
1.1. Khái niệm 1
1.2. Ý nghĩa của hoạt động tuyển mộ. 1
2. Nội dung của quá trình tuyển chọn. 1
2.1. Khái niệm 1
2.2. Ý nghĩa của quá trình tuyển chọn nhân sự: 2
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng. 2
3.1 Các yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyển dụng. 2
3.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng. 3
II. Quy trình tuyển dụng. 4
1. Tiếp đón ban đầu và phỏng vấn sơ bộ. 5
2. Sàng lọc qua đơn xin việc. 5
3. Các trắc nghiệm nhân sự trong tuyển chọn. 6
4. Phỏng vấn tuyển chọn 6
5. Khám sức khỏe và đánh giá thể lực của các ứng viên. 7
6. Phỏng vấn bởi người lãnh đạo trực tiếp. 7
7. Thẩm tra các thông tin thu được trong quá trình tuyển chọn. 7
8. Tham quan công việc 7
9. Ra quyết định tuyển chọn 8
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP CỤ THỂ 9
I. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng tại công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Đống Đa- Hà Nội. 9
1. Giới thiệu chung về công ty TNHH Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ Đống Đa- Hà Nội. 9
2 . Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty. 10
II. Đánh giá thực trạng quy trình tuyển dụng của công ty Đầu tư và Chuyển giao công nghệ. 10
1. Tình hình biến động nhân sự tại công ty. 10
2. Quy trình tuyển dụng của công ty Tư vấn Đầu tư và chuyển giao Công nghệ. 11
2.1. Quy trình tuyển mộ của công ty. 11
2.2. Tiếp đón ban đầu và nhận hồ sơ. 14
2.3. Chọn lọc hồ sơ. 14
2.4. Thi viết. 15
2.5. Phỏng vấn 15
2.6 Thử việc 16
2.7. Ký hợp đồng lao động. 16
III. Phân tích thực trạng quy trình tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. 17
1. Giới thiệu chung về Ngân hàng TMCP Hàng hải. 17
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng. 18
3. Các phương pháp tuyển chọn của Ngân hàng. 19
3.1 Phương pháp thi viết. 19
3.2 Phương pháp phỏng vấn. 19
4. Các tiêu chuẩn để sàng lọc các ứng cử viên. 19
5. Quy trình tuyển dụng nhân sự tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. 20
5.1 Thông báo tuyển dụng trên báo, website và các kênh thông tin khác 21
5.2 Tổ chức nhận hồ sơ 21
5.3. Sơ loại hồ sơ 21
5.4. Phỏng vấn sơ loại 22
5.5 Trình Tổng giám đốc phương án thi tuyển. 22
5.6. Thông báo cho các thí sinh 23
5.7. Tổ chức thi viết Tiếng anh và thi chuyên môn nghiệp vụ 23
5.8. Trình Tổng giám đốc mẫu phiếu yêu cầu chấm điểm thi (kèm với bài thi) 23
5.9. Lập thông báo triệu tập hội đồng phỏng vấn 24
5.10. Tổ chức phỏng vấn và tập hợp kết quả phỏng vấn ngay sau khi kết thúc 24
5.11. Tổng hợp kết quả bài thi và phỏng vấn trình Tổng giám đốc phê duyệt. 24
5.12 Trình Hội đồng quản trị tiếp nhận. 24
III. Nhận xét về quy trình tuyển dụng của Công ty Đầu tư và Chuyển giao công nghệ và của Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. 25
1. Những kết quả đạt được của hai doanh nghiệp. 25
2. Những mặt hạn chế trong quy trình tuyển dụng của cả hai doanh nghiệp. 27
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ TẠI NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM 29
I. Các giải pháp hoàn thiện chung. 29
1. Nâng cao chất lượng các quảng cáo tuyển dụng 29
2. Nâng cao chất lượng của các cuộc phỏng vấn 29
3. Đảm bảo công bằng cho các các ứng viên trong quá trình thi viết. 30
II. Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn quy trình tuyển dụng tại Công ty Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ và tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. 30
1. Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Đầu tư và Chuyển giao Công nghệ. 30
1.1 Phương hướng hoạt động của Công ty trong thời gian tới. 30
1.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng. 30
2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam. 31
2.1. Phương hướng pháp triển của Ngân hàng. 31
2.2. Hoàn thiện công tác tuyển dụng. 32
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu