Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN THỨ NHẤT: í nghĩa của việc giảm thất nghiệp ở thành thị Việt Nam 2
1. Một số khỏi niệm 2
2. Phõn loại thất nghiệp 3
3. Đặc trưng của thất nghiệp 6
4. Ảnh hưởng của thất nghiệp tới phỏt triển kinh tế xó hội 7
PHẦN THỨ HAI: Thực trạng thất nghiệp ở thành thị Việt Nam trong thời gian qua 9
1. Thất nghiệp chung của lực lượng lao động ở khu vực thành thị 9
2. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo vựng, lónh thổ 9
3. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo tỉnh, thành phố 11
4. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo trỡnh độ chuyờn mụn kỹ thuật 13
5. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo nhúm tuổi 15
6. Thất nghiệp của lực lượng lao động ở khu vực thành thị theo giới 16
PHẦN THỨ BA: Cỏc giải phỏp nhằm giảm thất nghiệp ở khu vực thành thị Việt Nam hiện nay 18
1. Nguyờn nhõn thất nghiệp ở khu vực thành thị nước ta 18
2. Giải phỏp giảm thất nghiệp ở khu vực thành thị Việt Nam hiện nay 20
KẾT LUẬN 25
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tài liệu