Information

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU: 1
1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài. 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
3. Mục đích nghiên cứu . 2
4. Phương pháp nghiên cứu. 2
PHẦN I : 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG, QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 3
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG. 3
1. Khái niệm 3
1.1. Định nghĩa quốc tế về tiền lương 3
1.2. Tiền lương trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. 3
1.3. Tiền lương, tiền công trong nền kinh tế thị trường. 3
1.4. Tiền lương tối thiểu 5
1.5. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 5
2. Chức năng của tiền lương 6
2.1. Chức năng thức đo giá trị 6
2.2. Chức năng tái sản suất sức lao động . 6
2.3. Chức năng kích thích lao động. 7
2.4. Chức năng tích lũy 8
2.5. Chức năng xã hội của tiền lương. 8
3. Ý nghĩa của tiền lương 8
4. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 10
4.1. Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau. 10
4.2. Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương - tiền công bình quân. 10
4.3. Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương - tiền công giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc đân. 11
II. NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 12
1. Những nguyên tắc chung 12
2. Nguồn hình thành quỹ lương và sử dụng quỹ lương. 12
2.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương. 12
2.2. Sử dụng quỹ lương 13
3. Các hình thức trả lương 13
3.1. hình thức trả lương theo thời gian 13
3.1.1. Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn. 14
3.1.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 15
3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 15
3.2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 15
3.2.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 16
3.2.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 18
3.2.4. Chế độ trả lương khoán 19
3.2.4. Chế độ lương trả có thưởng 20
3.2.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm lũy tiến 20
4. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương. 22
4.1. Vai trò của quy chế trả lương, trả thưởng trong doanh nghiệp. 22
4.2. Sự tất yếu phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp. 23
4.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty TNHH T&T Hưng Yên. 23
PHẦN II : 24
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN. 24
I. QUÁ TRÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 24
A. TÌM HIỂU TẬP ĐOÀN T&T 24
1.Lịch sử hình thành và phát triển: 24
2. Các thành tích của công ty và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty T&T: 25
B. TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY T&T HƯNG YÊN 25
1.Lịch sử hình thành và phát triển: 25
2. Bộ máy tổ chức quản lý: 26
3. Thành tích đạt được của Công ty trong sản xuất và kinh doanh: 29
III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG: 30
1. Bảng lương chức danh công việc trong Công ty. 30
2. Phân tích công việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu: 32
3. Phân tích việc lập kế hoạch quỹ lương trước khi sử dụng quỹ tiền lương: 33
3.1.Xây dựng quỹ lương kế hoạch: 33
3.2.Cách xác định quỹ lương thực hiện: 36
3.2.1.Quỹ tiền lương thời gian thực hiện: 36
3.2.2.Quỹ lương sản phẩm thực hiện: 36
4. Phân tích sử dụng quỹ tiền lương: 38
4.1. Phân phối quỹ lương. 38
4.2. Phân tích các hình thức trả lương của Công ty. 39
4.2.1: Hình thức trả lương theo thời gian. 39
4.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 47
5. Phân tích các điều kiện trả lương sản phẩm. 51
6. Những đánh giá chung về quy chế trả lương của công ty . 52
6.1. Ưu điểm 52
6.2. Nhược điểm 53
PHẦN III: 56
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN 56
I. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 56
1. Phương hướng mở rộng và cải tiến dây chuyền sản xuất sản phẩm: 56
2. Kế Hoạch Phát Triển Nguồn Nhân Lực : 57
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN. 59
1. Hoàn thiện các điều kiện trả lương sản phẩm. 59
1.1.Tiến hành phân tích và đánh giá thực hiện đánh giá công việc. 59
1.1.1.Tiến hành phân tích công việc. 59
1.1.2. Tiến hành đánh giá thực hiện công việc. 61
1.2 Hoàn thiện công tác định mức. 62
1.3. Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 64
1.4. Hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm. 65
2. Trả lương có gắn với kết quả sản xuất kinh doanh. 66
3. Hoàn thiện mức độ đóng góp của người lao động trong tập thể : 68
4.Hoàn thiện hình thức trả thưởng. 70
5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn : 70
PHẦN KẾT LUẬN: 72
Danh mục tài liệu tham khảo 73

Tài liệu