Information
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LÀM THẤT NGHIỆP 2
I-VIỆC LÀM:
2
1. Khái niệm việc làm: 2
2. Những lý luận về việc làm 4
3. Nguyên nhân hạn chế việc giải quyết việc làm: 4
II-THẤT NGHIỆP. 5
1. Khái niệm: 6
2. Phân loại thất nghiệp: 6
3. Phân loại thất nghiệp: 8
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VIỆC LÀM 9
I. THỰC TRẠNG VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM
9
1. Thực trạng nguồn lao động: 9
2. Hiện trạng việc làm ở nước ta: 9
II-Nguyên nhân chủ yếu 11
III-THỰC TRANG VIỆC LÀM Ở HÀ NỘI: 11
IV. NHỮNG GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY.
22
1. Chuyển dịch cơ cấu lao động: 22
2. Cải thiện cơ hội việc làm cho người tàn tật: 22
3. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 22
4. Mở hội chợ việc làm ở Hà nội: 23
5. Chính sách đối với lao động dôi dư: 23
6. Dân số - kế hoạch hoá gia đình năm 2002: 23
CHƯƠNG III. MỤC TIÊU GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM 24
I-DỰ BÁO TỔNG QUÁT TÌNH HÌNH NHỮNG NĂM TỚI:
24
1. Trong thời kỳ 2001-2005: 24
2. Trong thời kỳ 2001-2010 26
II-ĐỔI MỚI QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM 28
1. Nhận thức cơ bản về việc làm: 28
2. Thống nhất khái niệm việc làm: 28
3. Giải quyết vấn đề việc làm: 29
4. Coi trọng yếu tố tự tạo việc làm của người lao động: 29
5. Sự thay đổi ngành nghề theo sự phù hợp của nền kinh tế: 29
6. Tìm hiểu kỹ về thất nghiệp: 29
7. Giải quyết việc làm gắn với phát triển kinh tế: 29
8. Hệ thống quan điểm: 29
III-NHỮNG CHÍNH SÁCH TẠO VIỆC LÀM:
30
1. Đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động: 31
2. Xây dựng văn phòng thị trường lao động một cách đồng bộ, hiệu quả: 32
3. Đưa ra các chính sách cho những người thất nghiệp 32
4. Xây dựng các quỹ, hội tạo điều kiện giúp đỡ về 33
5. Mở rộng quan hệ hợp tác, đầu tư quốc tế: 34
6. Đào tạo và đào tạo lại cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ 34
7. Phát triển kinh tế nhiều thành phần, kinh tế trang trại 34
Kết luận 35
Tài liệu tham khảo..
.................................................. ..............................................36

Tài liệu