Information
35
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG, QLCL VÀ YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
2
I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN: 2
1. Khái niệm về “Chất lượng”: 2
2. Khái niệm “Quản lý chất lượng": 3
II. VAI TRÒ VÀ YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG “QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG”: 6
1. Khách hàng: 6
2. Người lãnh đạo: 8
3. Cán bộ công nhân viên: 10
III. CÁC QUAN ĐIỂM VỀ CON NGƯỜI CỦA CÁC NHÀ KINH TẾ 10
1. Quan điểm của Taylor: 10
2. Lý thuyết hành vi trong lãnh đạo 11
3. Quan điểm của Nhật: 13
4. Lý thuyết nhu cầu của Maslow: 15
5. Lý thuyết của Herzberg(Đại học Chicagô-Mỹ): 15
6. Sự kết hợp của hai lý thuyết: 16
7. Quan niệm của Toole về lao động: 16
8. Huy động yếu tố con người vào trong QLCL: 18
PHẦN 2: THỰC TRẠNG VỀ SỬ DỤNG YẾU TỐ CON NGƯỜI
TRONG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Ở VIỆT NAM
20
I. VẤN ĐỀ NHẬN THỨC: 20
1. Nhận thức về mối quan hệ giữa chất lượng và thị trường: 20
2. Về trình độ: 22
3. Một số hạn chế trong nhận thức về quản lý chất lượng: 23
II. KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG: 25
III. CÁC THÀNH TỰU VÀ TỒN TẠI: 25
1. Thành tựu: 25
2. Tồn tại 26
IV. HIỆU QUẢ MANG LẠI CHO CÁC DOANH NGHỆP KHI ĐÃ XÁC ĐỊNH
RÕ VẤN ĐỀ “VAI TRÒ CỦA YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG QLCL”: 27
PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI TIẾN TÌNH HÌNH 29
1. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÁC THÀNH VIÊN. 29
2. PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ 31
3. ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC 31
KẾT LUẬN 33
TÀI LIỆU THAM KHẢO
34
Tài liệu