Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
Chương I: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT- MỸ 2
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 2
2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 2
3. Cơ cấu tổ chức của công ty ATI- Việt Nam 4
3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 4
3.2 Chức năng của một số phòng ban trong công ty 4
4. Đặc điểm về máy móc, thiết bị và cơ sở hạ tầng của Công ty 6
5. Đặc điểm các nguồn lực của công ty 7
5.1. Đặc điểm về vốn kinh doanh của Công ty 7
5.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9
Chương II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY 11
I. Tình hình nguồn nhân lực của công ty hiện nay 11
1. Đặc điểm và sự biến động của nguồn nhân lực của Công ty sau 3 năm 13
2. Công tác tuyển dụng, tuyển mộ tại công ty ATI 15
3. Công tác đãi ngộ 17
3.1 Lương 17
3.2 Thưởng 18
II. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty 19
1. Sự biến động về đối tượng và số lượng nhân viên được đào tạo và phát triển tại công ty trong những năm gần đây 19
2. Hình thức đào tạo và phát triển mà công ty ATI đang áp dụng 20
3. Chi phí đào tạo và phát triển 23
III. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt- Mỹ 24
1. Một số nhược điểm trong quá trình đào tạo và phát triển của công ty 24
2. Một số ưu điểm công ty đã đạt được trong công tác đào tạo và phát triển 25
Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIỆT MỸ 27
I. Mục tiêu và chiến lược phát triển của công ty 27
II. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Việt Mỹ. 28
1. Mở rộng hình thức và phương pháp đào tạo 28
2. Hoàn thiện công tác định mức trong vấn đề lao động 29
3. Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực 30
4. Cải tiến công tác tiền lương 31
KẾT LUẬN 32
Tài liệu