Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN I. MỨC ĐỘ CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 2
I. Khái niệm về Nguồn nhân lực (NNL). 2
II. Tình hình hội nhập kinh tế thế giới. 3
III. Tính tất yếu khách quan cần phải: đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. 4
PHẦN II. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. 6
I. Thực trạng về nguồn nhân lực 7
1. Đặc điểm về số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực. 7
2. Về chất lượng lao động. 10
2.1. Trình độ văn hóa của lực lượng lao động ( LLLĐ). 10
2.2. Trình độ chuyên môn kĩ thuật (CMKT) của LLLĐ. 11
II. Cơ hội và thách thức đối với nguồn nhân lực của Việt Nam trong tình hình hội nhập kinh tế. 13
1. Cơ hội. 13
2. Thách thức. 15
3. Kết luận chung. 17
PHẦN III. ĐỊNH HƯỚNG CHO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY. 18
I. Thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của nước ta trong giai đoạn hiện nay. 18
1. Đào tạo trung học chuyên nghiệp (THCN), cao đẳng, đại học và trên đại học. 18
1.1. Thuận lợi. 18
1.2. Khó khăn. 20
2. Đào tạo nghề. 22
2.1 Quy mô đào tạo nghề. 22
2.2 Chất lượng đào tạo nghề. 27
3. Đào tạo trong doanh nghiệp 29
II. Những giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở nước ta trong tiến trình hội nhập 31
1. Hoàn thiện đổi mới toàn diện hệ thống giáo dục đào tạo. 31
1.1. Xây dựng cơ sở giáo dục đào tạo chất lượng cao. 33
1.2. Cải cách nội dung, phương pháp giáo dục đào tạo. 34
1.3. Các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên, giảng viên. 34
1.4. Các giải pháp về thu hút học sinh, sinh viên tham gia học tập. 35
1.5. Giải pháp về hoạt động nghiên cứu khoa học trong các trường đào tạo chuyên môn kỹ thuật. 35
1.6. Phát triển quan hệ quốc tế trong giáo dục đào tạo. 36
2. Đào tạo chuyên môn kĩ thụât gắn với việc làm. 37
2.1. Đào tạo lao động chuyên môn kỹ thuật gắn với việc làm 37
2.2. Phối kết hợp đồng bộ các giải pháp của Nhà nước, doanh nghiệp, cá nhân người lao động trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 39
2.2.1. Nhà nước. 39
2.2.2 Trong các doanh nghịêp. 40
2.2.3. Đối với cá nhân người lao động. 44
KẾT LUẬN 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO 46
Tài liệu