Information
Quy luật kinh tế đó là sự phản ánh mối quan hệ nhân quả, tất yếu, khách quan, bền vững, lắp đi lắp lại của các hiện tượng và quá trình kinh tế.
Kinh tế hàng hoá là một kiểu tổ chức kinh tế xã hội, trong đó sản phẩm sản xuất ra dùng để bán, để trao đổi trên thị trường, nó vận động chịu sự tác động các qui luật kinh tế riêng có của nó:
+ Qui luật giá trị
+ Qui luật cung cầu
+ Qui luật lưu thông tiền tệ

I)Quy luật giá trị:
- Nội dung:
Quy luật giá trị là quy luật cơ bản của nền sản xuất và trao đổi hàng hóa. Ở đâu có sản xuất trao đổi hàng hóa ở đó có quy luật giá trị hoạt động. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi hàng hóa phải giựa trên giá trị của nó,tức là dựa trên lao động xã hội cần thiết.
Tài liệu