Information
MỤC LỤC

Mục lục-------------------------------------------------------------------------------------- i Danh mục các từ viết tắt-------------------------------------------------------------------- iv Danh mục các bảng, biểu------------------------------------------------------------------- v Lời mở đầu ---------------------------------------------------------------------------------- - vi Chương 1: Tổng quan về cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị hành chính và sự nghiệp công------------------------------------------------------------------------------- 3
1. Khái quát về tự chủ tài chính------------------------------------------------------ 3

1.1 Một số khái niệm, phạm vi và phân loại đơn vị tự chủ tài chính----------- 3

1.1.1 Một số khái niệm--------------------------------------------------------------- 3

1.1.2 Phạm vi và phân loại đơn vị tự chủ tài chính------------------------------- 4

1.1.2.1 Phạm vi đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định 130/CP--------------- 4

1.1.2.2 Phân loại đơn vị thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/CP--------------- 5

1.1.3 Vai trò và đặc điểm của đơn vị sự nghiệp------------------------------------------ 6

1.1.3.1 Vai trò của đơn vị sự nghiệp trong nền kinh tế quốc dân---------------------- 6

1.1.3.2 Đặc điểm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp---------------------------------- 8

1.2 Mục tiêu và nguyên tắc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính------------------------- 8

1.2.1 Mục tiêu-------------------------------------------------------------------------------- 8

1.2.2 Nguyên tắc----------------------------------------------------------------------------- 9

1.3 Quyền hạn và trách nhiệm của đơn vị tự chủ tài chính---------------------------- 10

1.3.1 Quyền hạn----------------------------------------------------------------------------- 10

1.3.2 Trách nhiệm--------------------------------------------------------------------------- 12

1.4 Nội dung cơ chế tự chủ tài chính---------------------------------------------------- 13

1.4.1 Khái niệm cơ chế tự chủ tài chính-------------------------------------------------- 13

1.4.2 Đặc điểm cơ chế tự chủ tài chính thực hiện theo Nghị định 130/CP---------- 14

1.4.2.1 Nguồn kinh phí thực hiện chế độ tự chủ---------------------------------------- 14

1.4.2.2 Điều chỉnh kinh phí được giao thực hiện chế độ tự chủ---------------------- 15

1.4.2.3 Nội dung chi thực hiện chế độ tự chủ------------------------------------------- 15

1.4.2.4 Sử dụng kinh phí tiết kiệm được-------------------------------------------------16


1.4.2.5 Cách xác định và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm----------------------- 17

1.4.2.6 Xây dựng và thực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý sử dụng tài sản công----------------------------------------------------------------------------- 18
1.4.2.7 Kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ--------------------------19

1.4.3 Đặc điểm cơ chế tự chủ tài chính thực hiện theo Nghị định 43/CP------------ 20

1.4.3.1 Tự chủ về mức thu, khoản thu---------------------------------------------------- 20

1.4.3.2 Tự chủ về sử dụng nguồn tài chính---------------------------------------------- 23

1.4.3.3 Cách xác định và thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm----------------------- 24

1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế tự chủ tài chính-------------------------------- 26

1.6 Các nhân tố đánh giá hiệu quả chế độ tự chủ tài chính------------------------ 27

1.6.1 Vấn đề tự chủ----------------------------------------------------------------- 28

1.5.2 Kinh phí tăng thu nhập------------------------------------------------------- 28

Kết luận chương 1------------------------------------------------------------------- 29
Chương 2: Thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị hành chính và sự nghiệp công trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An giai đoạn
2005-2008------------------------------------------------------------------------------------ 30

2.1 Giới thiệu khái quát về huyện Bến Lức, tỉnh Long An---------------------------- 30

2.1.1 Vị trí địa lý---------------------------------------------------------------------------- 30

2.1.2 Khí hậu--------------------------------------------------------------------------------- 32

2.1.3 Kinh tế-xã hội------------------------------------------------------------------------- 33

2.2 Quá trình triển khai, phân nhóm và phân loại các đơn vị thực hiện cơ chế

tự chủ tài chính------------------------------------------------------------------ 33

2.2.1 Quá trình triển khai----------------------------------------------------------- 33

2.2.2 Phân nhóm các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ trên địa bàn tỉnh Long An--- 35

2.2.3 Phân loại các đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ thuộc huyện Bến Lức---------- 36

2.3 Thực trạng thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại huyện Bến Lức--------- 37

2.3.1 Đối với đơn vị thực hiện chế độ tự chủ theo Nghị định 130/CP-------- 37

2.3.1.1 Phạm vi nghiên cứu--------------------------------------------------------------- 37


2.3.1.2 Chức năng nhiệm vụ của đơn vị tự chủ trong bộ máy nhà nước------------- 38

2.3.1.3 Tổ chức biên chế----------------------------------------------------------- 39

2.3.1.4 Định mức giao khoán và dự toán kinh phí tự chủ----------------------------- 40

2.3.1.5 Quyết toán kinh phí tự chủ và kinh phí tiết kiệm tăng thu nhập------------- 42

2.3.2 Đối với đơn vị sự nghiệp tự chủ theo Nghị định 43/CP------------------ 45

2.3.2.1 Phạm vi nghiên cứu------------------------------------------------------ 46

2.3.2.2 Chức năng nhiệm vụ của đơn vị tự chủ theo Nghị định 43/CP--------------- 46

2.3.2.3 Tổ chức biên chế và phân bổ dự toán kinh phí tự chủ tài chính-------48

2.3.2.4 Quyết toán kinh phí tự chủ và thu nhập tăng thêm--------------------- 50

2.4 Đánh giá kết quả thực hiện hiện cơ chế tự chủ tài chính------------------------ 51

2.4.1 Thuận lợi---------------------------------------------------------------------- 51

2.4.2 Khó khăn, hạn chế------------------------------------------------------------ 53

Kết luận chương 2------------------------------------------------------------------- 59Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị hành chính và sự nghiệp công trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An------------------------------------------------------------------------------- 60
3.1 Xu hướng phát triển của cơ chế tự chủ tài chính đến năm 2010

và định hướng đến 2020------------------------------------------------------- 60

3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính------------------ 60

3.2.1 Giải pháp đối với huyện Bến Lức-------------------------------------------------- 60

3.2.1.1 Nâng cao nhận thức về cơ chế TCTC-------------------------------------------- 61

3.2.1.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực-------------------------------------------- 61

3.2.1.3 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hoá trong quản lý

tài chính----------------------------------------------------------------------------- 62

3.2.1.4 Tăng cường kiểm soát chi, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong

các khoản chi------------------------------------------------------------------------ 63

3.2.1.5 Giao toàn tuyền cho đơn vị trong việc quản lý, sử dụng biên chế------------64

3.2.1.6 Công tác kiểm soát nội bộ--------------------------------------------------------- 65


3.2.1.7 Về trích lập các quỹ---------------------------------------------------------------- 65

3.2.1.8 Về liên doanh, liên kết------------------------------------------------------------- 65

3.2.1.9 Đề xuất tỉnh------------------------------------------------------------------------- 66

3.2.2 Một số giải pháp hỗ trợ khác-------------------------------------------------------- 66

3.2.2.1 Kiến nghị Chính phủ--------------------------------------------------------------- 66

3.2.2.2 Kiến nghị tỉnh----------------------------------------------------------------------- 68

3.3 Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo-------------------------- 70

Kết luận chương 3--------------------------------------------------------------------------- 71

KẾT LUẬN---------------------------------------------------------------------------------- 72Phụ lục 01: Phân bổ biên chế các cơ quan hành chính huyện Bến Lức-------------- 73

Phụ lục 02: Kinh phí tiết kiệm phân bổ bình quân cho cán bộ công chức các đơn vị

tự chủ theo Nghị định 130/CP tại huyện Bến Lức----------------------- 73

Phụ lục 03: So sánh kinh phí tiết kiệm kiệm tăng thu nhập bình quân của các đơn vị

tự chủ theo Nghị định 130/CP trong tỉnh Long An---------------------- 74

Phụ lục 04: Kinh phí tiết kiệm bình quân các đơn vị sự nghiệp---------------------- 74

Phụ lục 05: Các cơ sở pháp lý------------------------------------------------------------- 74

Tài liệu tham khảo-------------------------------------------------------------------------- 76DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


TCTC : Tự chủ tài chính UBND : Uỷ ban nhân dân HĐND : Hội đồng nhân dân CBCC : Cán bộ công chức
ĐBSCL : Đồng bằng sông Cửu Long

NSNN : Ngân sách nhà nước ĐVSN : Đơn vị sự nghiệp SNCT : Sự nghiệp có thu
LĐTB&XH : Lao động, thương binh và xã hội

GPMB : Giải phóng mặt bằng

QSDĐ : Quyền sử dụng đất

Nghị định 130/CP : Nghị định số 130/2005/NĐ-CP Nghị định 43/CP : Nghị định số 43/2006/NĐ-CP
Tài liệu