Information

Công nghệ SX Malt và Bia

Chương I : Mở đầu
I.1 Định nghĩa bia
I.2 Lịch sử phát triển công nghệ sản xuất bia
I.3 Giới thiệu tình hình sản xuất vμ tiêu thụ bia

Phần I : Nguyên liệu chính
Chương II : Đại mạch
1.1. Các loại đại mạch
1.2. Cấu trúc hạt đại mạch
1.3.Thành phần hóa học
1.4. Đánh giá chất lượng đại mạch
Chương III : nguyên liệu thay thế malt đại mạch
III.1 Nguyên liệu thay thế dạng hạt
III.2 Nguyên liệu thay thế dạng đường
Chương IV : Hoa houblon
IV.1 Giới thiệu cây hoa houblon
IV.2 Thμnh phần hoá học hoa houblon
IV.3 Chế phẩm hoa houblon
Chương V : Nước
V.1 Vai trò của nước trong sản xuất bia
V.2 Thành phần hoá học của nước ngầm
V.3 ảnh hưởng các ion trong nước đến CN và CLSP
V.4 Xử lý nước trong quá trình nấu bia

Phần 2 : Công nghệ SX Malt
Chương VI: Phân loại, làm sạch và bảo quản đại mạch
Chương VII: Ngâm và Nảy mầm đại mạch
Chương VIII: Sấy malt tươi và đỏnh giỏ chất lượng malt

Phần 3 : Công nghệ SX Bia
Chương IX : Chuẩn bị dịch đường

IX.1 Nghiền malt vμ nguyên liệu thay thế malt
IX.2 Nấu-đường hoá malt vμ nguyên liệu thay thế
IX.3 Lọc dịch đường
Chương X : nấu hoa, lμm trong vμ lμm lạnh dịch đường
X.1 Nấu dịch đ−ờng với hoa houblon
X.2 Lμm trong vμ lμm lạnh dịch đ−ờng
Chương XI : Lên men chính và lên men phụ
XI.1 Lý thuyết về quá trình lên men
XI.2 Vấn đề men giống trong sản xuất bia
XI.3 Kỹ thuật lên men
XI.4 Lên men phụ vμ tμng trữ bia
Phần 3 : Công nghệ SX Bia
Chương XII : Hòan thiện sản phẩm

XII.1 Làm trong bia
XII.2 Bão hòa CO2
XII.3 Chiết bia
XII.4 Thanh trùng bia
XII.5 Đánh giá chất lượng bia

Tài liệu