Information

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU1
Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Đặc điểm thực vật học và hóa sinh học hạt đậu tương 3
1.2. Nghiên cứu khả năng phản ứng của cây đậu tương đốivới hạn 4
1.2.1. Sự phản ứng của cây đậu tương đối với hạn ở giai đoạn hạt nảy mầm 4
1.2.2. Sự phản ứng của cây đậu tương đối với hạn ở giai đoạn cây non 7
1.3. Sử dụng kỹ thuật RAPD trong nghiên cứu sự đa dạng di truyền ở mức phân tử 8
1.3.1. RAPD 8
1.3.2. Nghiên cứu sự đa dạng di truyền bằng RAPD 10
Chƣơng 2. VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12
2.1. Vật liệu nghiên cứu 12
2.1.1.Vật liệu thực vật 12
2.1.2. Các hoá chất và thiết bị 12
2.2. Phương pháp nghiên cứu 13
2.2.1. Phương pháp xác định sự sinh trưởng của rễ mầm và thân mầm 13
2.2.2. Phương pháp hóa sinh 14
2.2.2.1. Phân tích hoá sinh giai đoạn hạt tiềm sinh 14
2.2.2.2. Đánh giá khả năng chịu hạn thông qua phân tích một số chỉ tiêu hoá sinh ở giai đoạn hạt nảy mầm 15
2.2.3. Phương pháp sinh lý 17
2.2.3.1. Đánh giá khả năng chịu hạn ở giai đoạn cây non bằng phương pháp gây hạn nhân tạo 17
2.2.3.2. Xác định hàm lượng proline 18
2.2.4. Phương pháp sinh học phân tử 19
2.2.4.1. Phương pháp tách ADN tổng số từ mầm đậu tương 19
2.2.4.2. Phản ứng RAPD 19
2.2.4.3. Phân tích số liệu RAPD 19
2.2.5. Phương pháp xử lý kết quả và tính toán số liệu 20
Chƣơng 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21
3.1. Kết quả phân tích tính đa dạng kiểu hình của các giống đậu tương nghiên cứu 21
3.1.1.Đặc điểm hình thái, kích thước khối lượng và hóa sinh hạt của 16 giống đậu tương 21
3.1.1.1. Hình thái, kích thước và khối lượng hạt 21
3.1.1.2. Hàm lượng protein, lipit 23
3.1.2. Khả năng phản ứng của 16 giống đậu tương ở giai đoạn hạt nảy mầm 26
3.1.2.1. Kích thước rễ mầm và thân mầm 26
3.1.2.2. Hoạt độ enzym α - amilase và hàm lượng đường trong hạt nảy mầm của các giống đậu tương dưới tác động của sorbitol 7 % 28
3.1.2.3. Hoạt độ enzym protease và hàm lượng protein trong hạt nảy mầm của các giống đậu tương dưới tác động của sorbitol 7 % 33
3.1.2.4. Nhận xét 38
3.1.3. Khả năng phản ứng đối với hạn của 16 giống đậu tương ở giai đoạn cây non 3 lá 39
3.1.3.1 Tỷ lệ thiệt hại 39
3.1.3.2. Chỉ số chịu hạn tương đối 41
3.1.3.3. Hàm lượng protein và prolin 42
3.1.3.4. Nhận xét 46
3.1.4. Sự phân bố của các giống đậu tương nghiên cứu 46
3.2. Kết quả phân tích tính đa dạng di truyền ở mức phân tử ADN của các giống đậu tương nghiên cứu 48
3.2.1. Kết quả tách chiết ADN tổng số 48
3.2.2. Phân tích sự đa hình ADN bằng kỹ thuật RAPD 49
3.2.3. Nhận xét về kết quả phân tích đa hình ADN trong hệ gen của 16 giống đậu tương địa phương 60
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 61
CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO 64

Tài liệu