Information
Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng ĐT&PT Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG
MỤC LỤC

Trang

CHƯƠNG1 :GIỚI THIỆU CHUNG..................1

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI...........1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ....2

1.2.1. Mục tiêu chung:................2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......2

1.3.1. Phạm vi thời gian..............2

1.3.2. Phạm vi không gian ..........3

1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.3

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.............4

2.1. CÁC KHÁI NIỆM: .4

2.2. PHÂN LOẠI TÍN DỤNG........5

2.2.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng ..............5

2.2.2 Căn cứ vào đối tượng tín dụng ...........5

2.2.3 Căn cứ vào mục đích sử dụng vốn tín dụng ........5

2.2.4 Căn cứ vào chủ thể tín dụng ...............5

2.3. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TÍN DỤNG ......6

2.3.1 Vai trò của tín dụng ...........6

2.3.2 Chức năng của tín dụng .....6

2.4. ĐẢM BẢO TÍN DỤNG ..........7

2.4.1 Đảm bảo đối vật 7

2.4.2 Đảm bảo đối nhân ..............7

2.5. LÃI SUẤT TÍN DỤNG ...........8

2.6. QUY TRÌNH CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG .......8

2.6.1 Hồ sơ vay vốn ...8

2.6.2 Quy trình cho vay tại Ngân hàng ........9

2.4. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

CỦA NGÂN HÀNG ....10

2.4.1 Vòng quay vốn tín dụng ..10
2.4.2 Hệ số thu nợ ....10

2.4.3 Tỷ lệ vốn huy động/ tổng nguồn vốn 10

2.4.4 Tỷ lệ nợ quá hạn ..............11

2.4.5. Tỷ số lợi nhuận trên doanh thu (ROS)..............11

2.4.6. Tỷ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE).....11

2.4.7. Tỷ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) ..........11

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........11

2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu ..........11

2.3.2. Phương pháp phân tích số liệu.........11

CHƯƠNG3: GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH VĨNH LONG...............13

3.1. SƠ LƯỢC VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG.....13

3.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC..............13

3.2.1 Cơ cấu tổ chức 14

3.2.1. Ban giám đốc ..............15

3.2.2.Phòng quan hệ khách hàng: ..........16

3.2.3. Phòng tài trợ dự án:.....17

3.2.4 Phòng quản lí rủi ro: ....17

3.2.5. Phòng quản trị tín dụng: ..............17

3.2.6. Phòng giao dịch khách hàng: .......18

3.2.7. Phòng quản lí & dịch vụ kho quĩ: 18

3.2.8. Phòng thanh toán quốc tế.............19

3.2.9. Phóng tài chính- kế toán. .............19

3.2.10. Phòng tổ chức hành chính..........19

3.2.11. Phòng kế hoạch tổng hợp...........20

3.3. KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN

HÀNG TRONG THỜI GIAN QUA ..............20

3.3.1 Phân tích doanh thu .........21

3.3.1.1. Thu lãi vay: ..............23

3.3.1.2.Thu dịch vụ : .............23

3.3.1.4. Thu từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ: ......25
3.3.2. Phân tích chi phí: ............25

3.3.2.1. Chi phí kinh doanh: .27

3.3.2.2. Lương nhân viên:.....27

3.3.2.3. Chi phí khác:............28

3.3.3. Phân tích lợi nhuận. ........28

3.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân

hàng:........30

3.3.4.1. Hệ số ROS ...............30

3.3.4.2.Hệ số ROE: ...............30

3.3.4.3. Hệ số ROA:..............31

3.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG TRONG QUÁ

TRÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH. .......31

3.4.1. Thuận lợi:.......31

3.4.2. Khó khăn:.......32

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRỂN VIỆT NAM TỈNH VĨNH LONG..34

4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH VĨNH LONG ........34

4.1.1. Tình hình nguồn vốn của ngân hàng34

4.1.2. Tình hình huy động vốn của ngân hàng ...........37

4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍNH DỤNG NGẮN HẠN

TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH

VĨNH LONG ...............42

4.2.1.Phân tích doanh số cho vay ngắn hạn. ...............42

4.2.1.1. Doanh số cho vay ngắn hạn theo thành phần kinh tế .44

4.2.1.2. Doanh số cho vay ngắn hạn theo ngành kinh tế. ........48

4.2.2. Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn 52

4.2.2.1.Doanh số thu nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế.....53

4..2.2.2. Doanh số thu nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế...........56

4.2.3. Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn .59

4.2.3.1.Dư nợ ngắn hạn theo thành phần kinh tế. ..60

4.2.3.2.Dư nợ ngắn hạn theo ngành kinh tế ............64
4.2.4. Phân tích tình hình nợ quá hạn ngắn hạn của BIDV Vĩnh Long. .......66

4.2.4.1.Doanh số nợ quá hạn ngắn hạn theo thành phần kinh tế. .............68

4.2.4.2.Doanh số nợ quá hạn ngắn hạn theo ngành kinh tế. ....71

4.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN CỦA NGÂN

HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG ......74

4.3.1. Vốn huy động/Tổng nguồn vốn: ......75

4.3.2. Tỷ lệ nợ quá hạn. ............75

4.3.3. Hệ số thu nợ ngắn hạn . ..76

4.3.4. Vòng quay vốn tín dụng: 77

CHƯƠNG 5: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH LONG....78

5.1. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA

NGÂN HÀNG. ............78

5.1.1.Thuận lợi :.......78

5.1.2. Khó khăn :......78

5.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA

NGÂN HÀNG. ............79

5.2.1. Đối với công tác huy động vốn........79

5.2.2. Đối với công tác cho vay vốn. .........80

5.2.3 Thu nợ quá hạn: ..............81

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ....82

1.KẾT LUẬN...............82

2.KIẾN NGHỊ ..............83

TÀI LIỆU THAM KHẢO............... 85

CHƯƠNG1

GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang ảnh hưởng

đến các quốc gia trên thế giới và làm thay đổi bộ mặt kinh tế thế giới , đặc biệt

đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Điều này được thể hiện bằng

những dòng đầu tư tài chính di chuyển mạnh đến các nước đang phát triển, trong

đó có Việt Nam nhằm mục đích khai thác nguồn lực tự nhiên cũng như tận dụng

được lực lượng lao động với chi phí thấp.

Trong nền kinh tế hiện đại nhất là nền kinh tế thị trường sự tồn tại và phát

triển của ngân hàng là hết sức cần thiết, điều này xuất phát từ sự tồn tại của nền

kinh tế sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường, các nhà sản xuất kinh doanh

phải bám sát thị trường để chuẩn bị đầy đủ các yếu tố, sẵn sàng đáp ứng theo yêu

cầu của thị trường. Đặc biệt vốn là yếu tố quan trọng, đòi hỏi các nhà sản xuất

kinh doanh phải có đầy đủ và biết sử dụng vốn một cách hiệu quả. Điều này phụ

thuộc vào đặc điểm chu chuyển tuần hoàn vốn của đơn vị riêng lẻ, cũng như toàn

xã hội nói chung. Như vậy có lúc đơn vị thừa vốn, trong khi đơn vị khác thiếu

vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó ngân hàng là cầu nối tốt nhất giúp

cho các doanh nghiệp sử dụng vốn một cách có hiệu quả nhất. Đặc biệt là trong

nghiệp vụ huy động vốn và cho vay vốn của ngân hàng. Vì vậy, ngân hàng đóng

vai trò rất quan trọng, ví như quả tim đối với cơ thể sống của con người, bất kỳ

một sự sai sót nào nếu không có biện pháp xử lý kịp thời cũng có thể gây biết bao

tổn thất cho ngân hàng, làm mất lòng tin của khách hàng, đánh mất thị phần ảnh

hưởng đến hiệu quả kinh doanh và sự tồn tại của ngân hàng. Vì vậy nhà quản trị

đã tìm cách để sử dụng và các phương tiện tài chính của mình để đạt hiệu quả cao

nhất. Để làm được điều đó, phải kịp thời nhận biết nhựng chỗ yếu cũng như thế

mạnh của mình trên thương trường luôn cạnh tranh và đầy biến động

Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, tính đến nay, hoạt động nhận tiền gửi

và cấp tín dụng vẫn là lĩnh vực kinh doanh chủ yếu, mang lại trên 80% thu nhập

của các ngân hàng thương mại, nguồn thu từ hoạt động dịch vụ chỉ chiếm rất nhỏ.

Do thị trường vốn của Việt Nam còn chậm phát triển nên nguồn vốn chủ yếu
dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của nền kinh tế vẫn là vốn vay ngân

hàng. Các khoản tín dụng của ngân hàng tài trợ cho nhiều nhóm khách hàng

trong nền kinh tế như: các nhà sản xuất, phân phối, nhà xây dựng, nông dân,

người mua nhà ở, các nhà phát triển địa ốc, thương mại, dịch vụ và người tiêu

dùng… tất cả đều phụ thuộc vào khoản tín dụng ngân hàng. Nói cách khác, hoạt

động tín dụng ngân hàng có vai trò rất quan trọng trong việc cung ứng vốn cho

nền kinh tế đất nước.

Với mong muốn đóng góp một phần kiến thức của mình vào quá trình phát

triển kinh tế, tôi chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Ngân

hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Vĩnh Long” làm đề tài

luận văn tốt nghiệp để được hiểu rõ hơn về hoạt động tín dụng ngắn hạn của ngân

hàng và cố gắng đóng góp thêm những ý kiến để hoạt động của ngân hàng ngày

càng mang lại hiệu quả cao.

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1. Mục tiêu chung:

Đề tài chuyên sâu nghiên cứu về tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn tại

ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh long. Nhằm tìm ra tìm

ra và phát huy những mặt mạnh, phát hiện và khắc phục những tồn tại yếu kém

trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Phân tích hoạt động kinh doanh của NHĐT&PTVN chi nhánh tỉnh Vĩnh

Long để thấy được sự biến động của kết quả hoạt động kinh doanh qua các năm.

Phân tích hoạt động tính dụng ngắn hạn của ngân hàng nhằm thấy được

thực trạng huy động vốn và cho vay vốn của ngân hàng để tìm ra mặt mạnh, mặt

yếu trong hoạt động tín dụng

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng và khả năng

đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng.

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.3.1. Phạm vi thời gian

 Số liệu sử dụng cho việc nghiên cứu đề tài từ năm 2007 – 2009 và 9

tháng đầu năm 2010.
 Đề tài được nghiên cứu trong thời gian khoảng từ 09/09/2010 đến

15/11/2010.

1.3.2. Phạm vi không gian

Đề tài được thực hiện tại ngân hàng Đầu tư & phát triển Việt Nam chi

nhánh tỉnh Vĩnh Long

1.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng

Tình hình nguồn vốn và cho vay vốn tại Ngân hàng

Hiệu quả hoạt động tín dụng tại Ngân hàng.
Tài liệu