Information

1. MỞ ĐẦU1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ1
1.2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI2
1.3. YÊU CẦU ĐỀ TÀI2
2. TỔNG QUAN3
2.1. KHÁI QUÁT VỀ VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS 3
2.1.1. Lịch sử phát hiện3
2.1.2. Đặc điểm phân loại và sự phân bố của vi khuẩn Bacillus subtilis3
2.1.2.1. Đặc điểm phân loại3
2.1.2.2. Sự phân bố4
2.1.3. Đặc điểm hình thái4
2.1.4. Đặc điểm nuôi cấy4
2.1.5. Đặc điểm sinh hóa5
2.1.6. Đặc điểm cấu trúc kháng nguyên6
2.1.7. Bào tử vi khuẩn Bacillus subtilis7
2.1.7.1. Cấu tạo của bào tử7
2.1.7.2. Đặc điểm và tác dụng của bào tử8
2.1.8. Tính chất đối kháng của Bacillus subtilis với vi sinh vật gây bệnh 9
2.1.9. Những nghiên cứu về tác dụng đố kháng Aspergillus của Bacillus subtilis 11
2.2. KHÁI QUÁT VỀ NẤM MỐC SINH ĐỘC TỐ AFLATOXIN 12
2.2.1. Khái niệm về nấm mốc 12
2.2.2. Các loài nấm mốc sinh độc tố aflatoxin 12
2.2.3. Độc tố aflatoxin 13
2.2.3.1. Các loại độc tố aflatoxin 13
2.2.3.2. Cơ chế gây bệnh của aflatoxin 14
2.2.3.3. Những tác hại do aflatoxin gây ra 14
2.2.3.4. Các phƣơng pháp phân hủy aflatoxin 15
3. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 19
3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 19
3.1.1. Thời gian 19
3.1.2. Địa điểm 19
3.2. ĐỐI TƢỢNG KHẢO SÁT 19
3.3. THIẾT BỊ DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM 19
3.4. MÔI TRƢỜNG NUÔI CẤY 20
3.4.1. Môi trƣờng tự nhiên 20
3.4.2. Môi trƣờng tổng hợp 20
3.5. NỘI DUNG 20
3.6. PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 20
3.6.1. Phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis từ đất 20
3.6.1.1. Cách lấy mẫu đất để phân lập vi khuẩn 20
3.6.1.2. Phƣơng pháp phân lập vi khuẩn Bacillus subtilis 21
3.6.2. Khảo sát đặc điểm sinh học của vi khuẩn phân lập đƣợc 21
3.6.2.1. Quan sát hình thái vi khuẩn dƣới kính hiển vi 21
3.6.2.2. Khảo sát các phản ứng sinh hóa của vi khuẩn phân lập đƣợc 22
3.6.3. Thí nghiệm 1: Kiểm tra khả năng sinh aflatoxin của chủng nấm mốc
Aspergillus flavus và đánh giá sơ bộ khả năng ức chế sản sinh aflatoxin của các
chủng Bacillus subtilis phân lập đƣợc 22
3.6.3.1. Kiểm tra khả năng sinh aflatoxin của chủng nấm mốcAspergillusflavus. .22
3.6.3.2. Thí nghiệm đánh giá sơ bộ khả năng ức chế sản sinh aflatoxin của các chủng Bacillus subtilis phân lập đƣợc 23 3.6.4.Thí nghiệm 2: Khảo sát khả năng làm giảm aflatoxin sản sinh trên môi trƣờng bắp của các chủng vi khuẩn Bacillus subtilis phân lập đƣợc 23
3.6.4.1. Phƣơng pháp thu hoạch và xác định số lƣợng bào tử nấm mốc Aspergillus flavus 23
3.6.4.1.1. Phƣơng pháp thu hoạch bào tử nấm mốc Aspergillus flavus 23
3.6.4.1.2. Phƣơng pháp xác định số lƣợng bào tử nấm mốc Aspergillus flavus 24
3.6.4.2. Phƣơng pháp thu hoạch và xác định số lƣợng bào tử vi khuẩn Bacillus subtilis 24
3.6.4.2.1. Phƣơng pháp thu hoạch huyễn dịch bào tử vi khuẩnBacillus subtilis 24
3.6.4.2.2. Phƣơng pháp xác định số lƣợng bào tử vi khuẩn Bacillus subtilis 25
3.6.4.3. Bố trí thí nghiệm 26
3.6.4.3.1. Xử lý nguyên liệu bắp ban đầu trƣớc khi tiến hành thí nghiệm 26
3.6.4.3.2. Nuôi cấy chung bào tử vi khuẩn Bacillus subtilis và bào tử nấm Aspergillus flavus trên môi trƣờng nguyên liệu bắp 26
3.6.5. Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hƣởng của tỷ lệ bào tử nấm mốc /bào tử vi khuẩn đối với sự sản sinh aflatoxin 27
3.6.5.1. Phƣơng pháp thu hoạch và xác định số lƣợng bào tử nấm mốc Aspergillus flavus 28
3.6.5.2. Phƣơng pháp thu hoạch và xác định số lƣợng bào tử vi khuẩn Bacillus subtilis 28
3.6.5.3. Bố trí thí nghiệm 28
3.6.6. Thí nghiệm 4: Thử mức độ an toàn của ngƣyên liệu bắp đã nhiễm aflatoxin sau khi xử lý bằng vi khuẩn Bacillus subtilis (có khả năng ức chế aflatoxin) trên vịt 29
3.7. PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẪU 30
3.8. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU 30
4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31
4.1. KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA BACILLUS SUBTILIS 31
4.1.1. Quan sát đặc điểm khuẩn lạc nghi ngờ là Bacillus subtilis 31
4.1.2. Đặc điểm hình thái của vi khuẩn nghi ngờ là Bacillus subtilis sau nhuộm Gram 32
4.1.3. Khảo sát các đặc điểm sinh hóa của vi khuẩn nghi ngờ là Bacillussubtilis 32
4.2.THÍ NGHIỆM 1: KIỂM TRA KHẢ NĂNG SINH AFLATOXIN CỦA CHỦNG NẤM MỐC ASPERGILLUS FLAVUS VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ SẢN SINH AFLATOXIN CỦA CÁC CHỦNG BACILLUS SUBTILIS PHÂN LẬP ĐƢỢC 35
4.2.1. Kiểm tra khả năng sinh khả năng sinh aflatoxin của chủng nấm mốc Aspergillus flavus 35
4.2.2. Thí nghiệm đánh giá sơ bộ khả năng ức chế sản sinh aflatoxin của các chủng Bacillus subtilis phân lập đƣợc 35
4.3. THÍ NGHIỆM 2 : KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LÀM GIẢM AFLATOXIN SẢN SINH TRÊN MÔI TRƢỜNG BẮP CỦA CÁC CHỦNG BACILLUS SUBTILIS PHÂN LẬP ĐƢỢC 38
4.4. THÍ NGHIỆM 3: KHẢO SÁT ẢNH HƢỞNG CỦA TỶ LỆ BÀO TỬ NẤM MỐC/BÀO TỬ VI KHUẨN ĐỐI VỚI SỰ SẢN SINH AFLATOXIN 40
4.5. THÍ NGHIỆM 4: THỬ MỨC ĐỘ AN TOÀN CỦA NGHUYÊN LIỆU BẮP ĐÃ NHIỄM AFLATOXIN SAU KHI XỬ LÝ BẰNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS (CÓ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ AFLATOXIN) TRÊN VỊT NUÔI 43
5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 48
5.1. KẾT LUẬN 48
5.2. ĐỀ NGHỊ 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO 49

Tài liệu