Information

I. MỞ ĐẦU 9

II. Tổng quan tài liệutài liệu trực tuyến, tài liệu điện tử, thư viện tài liệu. 10

2.1. Giới thiệu về tinh bột 10

2.2. Quá trình thuỷ phân tinh bột .10

2.3. Giới thiệu về nấm Trichoderma 17

2.3.1. Phân loại-Đặc điểm về hình thái. 17

2.3.2. Đặc điểm về sinh lý, sinh hoá 18

III. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP .19

3.1. Vật liệu .19

3.2. Phương pháp. 21

3.2.1. Phương pháp định tính và sơ bộ định lượng hoạt độ enzyme amylase

bằng cách đo đường kính vòng phân giải 21

3.2.2 Phương pháp nuôi cấy Trichoderma và tách chiết hệ enzyme amylase

từ môi trườngluận văn - báo cáo - tiểu luận - tài liệu chuyên ngành Môi Trường nuôi cấy. 22

3.2.3. Phương pháp khảo sát động học hệ enzyme amylase .22

3.2.4. Phương pháp khảo sát ảnh hưởng của pH đối vối enzyme amylase. 23

3.2.5. Phương pháp khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đối vối enzyme amylase .24

3.2.6. Phương phàp xác định hoạt tính hệ enzyme amylase.( Phương pháp Heinkel ).24

IV. KẾT QUẢ 28

4.1. Kết quả đếm số lượng bào tử bằng buồng đếm hồng cầu. .28

4.2. Kết quả định tính và sơ bộ định lượng hoạt độ enzyme amylase bằng cách đo

đường kính vòng phân giải. .29

4.3. Kết quả khảo sát động học enzyme amylase 31

4.4. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ đối với enzyme amylase trên chủng D13 39

4.5. Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đối với enzyme amylase trên chủng D13. .41

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 43

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 44

PHỤ LỤC 45

DANH SÁCH CÁC HÌNH

Hình 2.1. Cấu trúc bậc 3 của Enzyme Amylase. 14

Hình 2.2. Quá trình thủy phân Amylose 15

Hình 2.3. Quá trình thủy phân Amylopectin và Glycogen 16

Hình 2.4. Khuẩn ty và cơ quan sinh bào tử của Trichoderma .18

Hình 2.5. Trichoderma harzianum KRL – AG2 phát triển trên môi trường PGA 18

DANH SÁCH CÁC BẢNG

Bảng 3.1. Dung dịch đệm Mc Hvaice. 23

Bảng 3.2. Các dung dịch đệm pH 3 – 6,5 23

Bảng 3.3. Bảng xác định hoạt tính enzyme amylase .26

Bảng 3.4. Nồng độ dung dịch tinh bột .26

Bảng 3.5. Các dung dịch của đồ thị tiêu chuẩn. 27

Bảng 4.1. Kết quả đếm số lượng bào tử bằng buồng đếm hồng cầu .28

Bảng 4.2. Kết quả đo đường kính vòng phân giải sau 66 giờ. 29

Bảng 4.3. Kết quả đo đường kính vòng phân giải sau 84 giờ. 30

Bảng 4.4. Kết quả đo OD của đồ thị tiêu chuẩn. .31

Bảng 4.5. Hoạt độ Enzyme Amylase của chủng D13 theo thời gian nuôi cấy .32

Bảng 4.6. Hoạt độ Enzyme Amylase của chủng D14 theo thời gian nuôi cấy .34

Bảng 4.7. Hoạt độ Enzyme Amylase của chủng D16 theo thời gian nuôi cấy .36

Bảng 4.8. Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với Enzyme Amylase của chủng D13 39

Bảng 4.9. Ảnh hưởng của pH đối với Enzyme Amylase của chủng D13. .41

Tài liệu