Information
LỜI CÁM ƠN
LỜI MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ DỊCH NHO LÊN MEN VÀ CÁC CẤU TỬ HƯƠNG TRONG DỊCH NHO SAU LÊN MEN

1.1 TỔNG QUAN VỀ DỊCH NHO SAU LÊN MEN
1.1.1 Nho
1.1.1.1 Phân loại
1.1.1.2 Thành phần hóa học của nho
1.1.2 Nấm men sử dụng để lên men dịch nho
1.1.2.1 Các nấm men thường gặp
1.1.2.2 Các tiêu chuẩn lựa chọn nấm men
1.1.3 Các sản phẩm tạo thành trong quá trình lên men dịch nho
1.1.3.1 Sản phẩm tạo thành do quá trình trao đổi chất của nấm men
1.1.3.2 Các sản phẩm tạo thành từ quá trình tự phân của nấm men
1.1.4 Các cấu tử hương và nguồn gốc phát sinh
1.1.5 Hương của các cấu tử
Chương 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG CẤU TỬ HƯƠNG TRONG DỊCH NHO
2.1 SẮC KÍ KHÍ (GAS CHROMATOGRAPHY- GC)
2.1.1 Khái niệm và nguyên tắc
2.1.2 Cấu tạo của hệ thống sắc kí khí
2.1.2.1 Bộ phận cung cấp khí mang
2.1.2.2 Bộ phận bơm mẫu
2.1.2.3 Lò
2.1.2.4 Cột sắc kí
2.1.2.5 Chất mang rắn
2.1.2.6 Pha tĩnh
2.1.2.7 Đầu dò (detector)
2.1.2.8 Máy ghi
2.1.3 Quy trình sắc kí khí
2.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả sắc kí
2.1.4.1 Tốc độ dòng khí mang
2.1.4.2 Chiều cao đĩa lý thuyết
2.2 CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN TÁCH CẤU TỬ HƯƠNG TRƯỚC KHI VÀO SẮC KÍ KHÍ
2.2.1 Tách dựa vào khả năng hòa tan
2.2.2 Tách dựa vào khả năng hấp phụ( sorptive extraction)
2.2.3 Tách dựa vào khả năng bay hơi
2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁCH CHIẾT TRƯỚC KHI SẮC KÍ ĐỊNH LƯỢNG CẤU TỬ HƯƠNG TRONG DỊCH NHO SAU LÊN MEN
2.3.1 Phương pháp Vi chiết pha rắn (Solid-phase microextraction - SPME)
2.3.1.1 Giới thiệu
2.3.1.2 Thiết bị SPME
2.3.1.3 Cơ chế thực hiện quá trình tách cấu tử của SPME
2.3.1.4 Các yếu tố ảnh hưởng trong SPME
2.3.1.4.1 Pha tĩnh
2.3.1.4.2 Phương pháp tách chiết
2.3.1.4.3 Sự khuấy đảo
2.3.1.4.4 Thể tích mẫu (Vw) và thể tích phần HS (Vh)
2.3.1.4.5 Thời gian tách cấu tử bằng hấp phụ (te)
2.3.1.4.6 Nhiệt độ
2.3.1.4.7 Điều kiện giải hấp phụ
2.3.1.5 So sánh phương pháp SPME và bơm mẫu trực tiếp
2.3.1.6 Ưu và nhược điểm của SPME
2.3.1.7 Ứng dụng định lượng cấu tử hương của dịch nho sau lên men
2.3.1.7.1 Nguyên liệu
2.3.1.7.2 Cột hấp phụ
2.3.1.7.3 Giai đoạn tách chiết SPME
2.3.1.7.4 Chạy sắc kí
2.3.1.7.5 Kết quả
2.3.2 Phương pháp chưng cất lôi cuốn hơi nước và trích ly đồng thời (Simultaneous steam distillation /extraction – SDE)
2.3.2.1 Giới thiệu
2.3.2.2 Nguyên tắc tách chiết
2.3.2.3 Thiết bị SDE
2.3.2.4 Quá trình tách chiết bằng SDE
2.3.2.5 Ưu- nhược điểm của phương pháp SDE
2.3.2.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết SDE
2.3.2.6.1 Dung môi tách chiết
2.3.2.6.2 Thời gian tách chiết
2.3.2.6.3 Nhiệt độ
2.3.2.6.4 Các yếu tố khác
2.3.2.7 So sánh SDE với những phương pháp tách chiết khác
2.3.2.7.1 So sánh SDE với SBSE
2.3.2.7.2 So sánh SDE với SPME
2.3.2.8 Ứng dụng SDE vào phân tích định lượng các cấu tử hương trong dịch nho sau lên men
2.3.2.8.1 Chuẩn bị mẫu
2.3.2.8.3 Phương pháp tách chiết
2.3.2.8.4 Phân tích sắc ký
2.3.2.8.5 Kết quả phân tích
2.3.3 Phương pháp chiết lỏng-lỏng (Liquid-liquid extraction -LLE)
2.3.3.1 Giới thiệu
2.3.3.2 Thiết bị LLE
2.3.3.3 Cơ chế tách cấu tử hương bằng LLE
2.3.3.4 Ưu và nhược điểm của phương pháp
2.3.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng
2.3.3.6 Ứng dụng LLE trong phân tích cấu tử hương trong rượu vang và dịch nước nho sau lên men
2.3.3.6.1 Các chất chuẩn
2.3.3.6.2 Quá trình thực hiện LLE
2.3.3.6.3 Quá trình sắc kí khí
2.3.3.6.4 Kết quả phân tích
2.3.4 Phương pháp “Chiết pha rắn” (Solid phase extraction -SPE)
2.3.4.1 Giới thiệu
2.3.4.2 Cấu tạo thiết bị SPE
2.3.4.2.1 Cột SPE thông thường
2.3.4.2.2 Thiết bị SPE membrane
2.3.4.3 Cơ chế tách cấu tử bằng phương pháp SPE
2.3.4.3.1 Tách bằng cột SPE
2.3.4.3.2 Tách bằng membrane
2.3.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng trong SPE
2.3.4.4.1 Loại thiết bị
2.3.4.4.2 Chất mang nhồi cột
2.3.4.4.3 Thể tích mẫu chạy SPE và thể tích dung môi rửa giải
2.3.4.4.4 Tốc độ dòng lưu chất qua cột và thời gian tách chiết
2.3.4.5 Ưu điểm và nhược điểm của phương pháp
2.3.4.5.1 Ưu điểm
2.3.4.5.2 Nhược điểm
2.3.4.6 Ứng dụng SPE để phân tích các cấu tử hương trong dịch nước nho sau lên men
2.3.4.6.1 Cột SPE và chất chuẩn 68
2.3.4.6.2 Thiết bị GC-MS và quá trình chạy sắc kí
2.3.4.6.3 Quá trình tách mẫu SPE
2.3.4.6.4 Kết quả
2.3.5 Phương pháp Stir Bar Sorptive Extraction (SBSE)
2.3.5.1 Giới thiệu
2.3.5.2 Nguyên tắc
2.3.5.3 Thiết bị SBSE
2.3.5.4 Cơ chế tách cấu tử bằng SBSE
2.3.5.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của phương pháp SBSE
2.3.5.5.1 Thời gian tách chiết
2.3.5.5.2 Nồng độ cấu tử cần phân tích trong mẫu ban đầu
2.3.5.5.3 Kĩ thuật sử dụng thanh khuấy và số thanh khuấy
2.3.5.5.4 Thể tích mẫu và tỉ lệ pha
2.3.5.5.5 Nhiệt độ và thời gian giải hấp phụ
2.3.5.6 Ưu nhược điểm của phương pháp SBSE
2.3.5.7 Ứng dụng SBSE vào phân tích các cấu tử dễ bay hơi trong dịch nho sau lên men
2.3.5.7.1 Thanh hấp phụ
2.3.5.7.2 Quá trình tách mẫu SBSE và giải hấp phụ
2.3.5.7.3 Quá trình sắc kí
2.3.5.7.4 Kết quả
Chương 3: KẾT LUẬN
Tài liệu tham khảo
(80 trang)

-----------------------------------------
SVTH: Trường ĐHBK TPHCM
GVHD: ThS Tôn Nữ Minh Nguyệt
Tài liệu