Information

1. GIỚI THIỆU .1

1.1 Đặt vấn đề .1

1.2 Mục đích - yêu cầu .1

1.2.1 Mục đích 1

1.2.2 Yêu cầu .1

1.3 Đối tượng nghiên cứu .2

1.4 Phạm vi nghiên cứu 2

2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3

2.1 Giới thiệu về cây bưởi 3

2.1.1 Nguồn gốc và phân loại 3

2.1.1.1 Nguồn gốc 3

2.1.1.2 Phân loại 4

2.1.2 Đặc điểm hình thái của cây bưởi .4

2.1.3 Các giống bưởi dùng trong thí nghiệm .6

3.1.3.1 Các giống bưởi dùng làm chồi ghép 6

3.1.3.2 Các giống bưởi dùng làm gốc ghép .7

2.2 Các loại bệnh virus và môi giới truyền bệnh trên cây thuộc họ cam quýt .8

2.2.1 Các loại bệnh do virus .8

2.2.1.1 Citrus Tristeza virus (CTV) .8

2.2.1.2 Citrus tatter leaf virus ( CTLV) .9

2.2.1.3 Citrus exocortis virus (CEV) 10

2.2.2 Môi giới truyền bệnh trên cây thuộc họ cam quýt .10

2.2.2.1 Rệp muội hại cây trồng .10

2.2.2.2 Rệp sáp hại cây trồng 11

2.3 Các cách nhân giống của cây bưởi 13

2.3.1 Nhân giống cổ điển 13

2.3.1.1 Nhân giống bằng hạt .13

2.3.1.2 Nhân giống bằng cách chiết cành .13

2.3.1.3 Nhân giống bằng cách giâm cành .14

2.2.1.4 Nhân giống bằng cách ghép 15

2.3.2 Nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy mô .19

2.3.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến vi ghép 20

2.3.2.2 Chuyển cây ra vườn ươm 22

2.3.2.3 Lịch sử hình thành và phát triển nuôi cấy mô tế bào thực vật .22

2.3.2.4 Một số kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật 23

2.4 Các nghiên cứu trong và ngoài nước về kỹ thuật vi ghép .24

2.4.1 Nghiên cứu trong nước .24

2.4.2 Nghiên cứu ngoài nước 25

3. VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .28

3.1 Vật liệu 28

3.1.1 Trang thiết bị và dụng cụ .28

3.1.1.1 Trang thiết bị .28

3.1.1.2 Dụng cụ .28

3.1.2 Mẫu cấy 28

3.1.3 Môi trường nuôi cấy .28

3.2 Điều kiện nuôi cấy .29

3.3 Phương pháp nghiên cứu .30

3.3.1 Bố trí thí nghiệm 30

3.3.2 Chỉ tiêu theo dõi .31

3.3.3 Xử lý số liệu .31

3.3.4 Quy trình thí nghiệm 31

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .35

4.1 Tỷ lệ sống của cây vi ghép 35

4.2 Khả năng hình thành chồi mới của cây vi ghép 40

4.3 Chiều cao chồi của cây vi ghép .44

4.4 Số lá của cây vi ghép .51

4.5 Nhận xét chung 56

5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .57

5.1 Kết luận 57

5.2 Đề nghị 57

TÀI LIỆU THAM KHẢO .58

Tài liệu