Information

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU 2

B. NỘI DUNG 5
1. Các nguyên tắc sinh học của kỹ thuật chuyển gen 5
2. Các bước trong kỹ thuật chuyển gen 6
3. Một số phương pháp chuyển gen ở thực vật 7
3.1. Các phương pháp chuyển gen gián tiếp 7
3.1.1. Chuyển gen gián tiếp nhờ Agrobacterium tumefaciens 7
3.1.2. Chuyển gen gián tiếp nhờ virus 11
3.2. Các phương pháp chuyển gen trực tiếp 12
3.2.1. Chuyển gen bằng súng bắn gen (gene gun) 12
3.2.2. Chuyển gen bằng xung điện (electroporation) 14
3.2.3. Chuyển gen bằng vi tiêm (microinjection) 14
3.2.4. Chuyển gen nhờ kỹ thuật siêu âm 15
3.2.5. Chuyển gen bằng phương pháp hóa học 15
3.2.6. Chuyển gen trực tiếp qua ống phấn (pollen tube) 16
4. Lợi ích và nguy cơ của cây trồng chuyển gen 16
4.1. Lợi ích 16
4.2. Nguy cơ tiềm ẩn 18
5. Những thành tựu, triển vọng chủ yếu trong tạo giống cây trồng chuyển gen 20
6. Các hướng chính trong tạo cây trồng chuyển gen 21
6.1. Chuyển gen kháng sâu 21
6.2. Chuyển gen kháng thuốc diệt cỏ 22
6.3. Chuyển gen tạo cây kháng virus gây bệnh 22
6.4. Chuyển gen tạo cây sản xuất protein động vật 24
6.5. Chuyển gen thay đổi hàm lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng của cây 24
6.6. Chuyển gen tạo giống hoa có nhiều màu sắc 25
7. Quy trình tạo hoa hồng xanh bằng kỹ thuật RNA interference (RNAi) 26

C. KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

Tài liệu