Information
MỤC LỤC
I. NGUYÊN LIỆU

1. Sơ lược về khoai lang
2. Phân loại khoai lang
3. Mùa vụ
4. Thành phân hóa học và giá trị dinh dưỡng
5.Bảo quản
6. Tiêu chuẩn của khoai lang trong sản xuất đường nha
II. QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ
III. THUYẾT MINH QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ

1. Ngâm
1.1. Mục đích công nghệ
1.2. Các biến đổi
1.3. Phương pháp thực hiện
1.4. Thiết bị
2. Rửa
2.1. Mục đích công nghệ
2.2. Các biến đổi
2.3. Thiết bị
3. Nghiền
3.1. Mục đích công nghệ
3.2. Các biến đổi
3.3. Thiết bị
3.4.Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu suất nghiền
4. Phối trộn – Hồ hóa – Dịch hóa
4.1. Quy trình 1 (Dịch hóa ở nhiệt độ thấp 105 – 1080C )
4.1.1. Phối trộn
4.1.1.1. Mục đích công nghệ
4.1.1.2.Các biến đổi
4.1.1.3. Phương pháp thực hiện
4.1.1.4. Thiết bị
4.1.2. Hồ hóa
4.1.2.1. Mục đích công nghệ
4.1.2.2.Các biến đổi
4.1.2.3. Phương pháp thực hiện
4.1.3. Dịch hóa
4.1.3.1. Mục đích công nghệ
4.1.3.2.Các biến đổi
4.1.3.3. Phương pháp thực hiện
4.1.3.4. Thiết bị
4.2. Quy trình 2 (Dịch hóa ở nhiệt độ thấp 150 – 1600C )
4.2.1. Phối trộn
4.2.1.1. Mục đích công nghệ
4.2.1.2.Các biến đổi
4.2.1.3. Phương pháp thực hiện
4.2.1.4. Thiết bị
4.2.2. Hồ hóa
4.2.2.1. Mục đích công nghệ
4.2.2.2.Các biến đổi
4.2.2.3. Phương pháp thực hiện
4.2.3. Dịch hóa
4.2.3.1. Mục đích công nghệ
4.2.3.2.Các biến đổi
4.2.3.3. Phương pháp thực hiện
4.2.3.4. Thiết bị
5. Làm nguội
5.1. Mục đích công nghệ
5.2. Các biến đổi
5.3. Phương pháp thực hiện
5.4. Thiết bị
6. Đường hóa
6.1. Mục đích công nghệ
6.2. Các biến đổi
6.3. Phương pháp thực hiện
6.4. Thiết bị
7. Tẩy màu
7.1. Mục đích công nghệ
7.2. Các biến đổi
7.3. Phương pháp thực hiện
7.4. Thiết bị
8. Lọc
8.1. Mục đích công nghệ
8.2. Các biến đổi
8.3. Phương pháp thực hiện
8.4. Thiết bị
9. Trao đổi ion
9.1. Mục đích công nghệ
9.2. Các biến đổi
9.3. Phương pháp thực hiện
9.4. Thiết bị
10. Lọc an toàn
10.1. Mục đích công nghệ
10.2. Các biến đổi
10.3. Phương pháp thực hiện và thiết bị
11. Chỉnh pH
11.1. Mục đích công nghệ
11.2. Các biến đổi
11.3. Phương pháp thực hiện
12.Cô đặc chân không
12.1. Mục đích công nghệ
12.2. Các biến đổi
12.3. Phương pháp thực hiện
12.4. Nguyên tắc hoạt động
12.Rót sản phẩm
12.1. Mục đích công nghệ
12.2. Các biến đổi
12.3. Phương pháp thực hiện
IV. SO SÁNH HAI QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ
V. SẢN PHẨM
VI. THÀNH TỰU CÔNG NGHỆ & HƯỚNG NGIÊN CỨU HIỆN NAY
C. Sản xuất maltodextrin và glucose syrup từ tinh bột chuối trên qui mô

phòng thí nghiệm
1. Giới thiệu
2. Nguyên liệu và phương pháp
2.1. Trích ly tinh bột
2.2. Chuẩn bị maltodextrin
2.3. Chuẩn bị glucose syrup từ tinh bột chuối
2.4. Phương pháp phân tích
2.4.1. Maltodextrin
2.4.2. Glucose syrup
3. Kết luận
D. Sản xuất glucose syrup bằng cách sử dụng malt thóc và enzym amyloglucosidase trong thủy phân tinh bột sắn
1. Giới thiệu
2. Nguyên liệu và phương pháp
2.1. Chuẩn bị dịch chiết malt
2.2. Xác định năng lực của enzym trong malt thóc
2.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ RME đến quá trình dịch hóa
2.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ AMG đến quá trình đường hóa
2.2.3. Các bố trí thí nghiệm và phân tích thống kê
3. Kết quả và bàn luận
3.1. Ản hưởng của nồng độ enzym lên tốc độ phản ứng
3.2. Ảnh hưởng của sự kết hợp và nồng độ enzym lên hàm lượng đường
3.3 Dùng HPLC cho phân tích dịch thủy phân tinh bột
C. Kỹ thuật phân tách sắc ký trong qui trình sản xuất glucose syrup
1. Giới thiệu
2. Nhựa làm cột trụ phân tách
2.1. Dạng ion làm nhựa
2.2. Đặc tính chính của nhựa ảnh hưởng đến chất lỏng phân tách
3. Hệ thống phân tách sắc ký liên tục
c) Những đòi hỏi cơ bản của quá trình phân tách sắc ký có qui mô
công nghiệp sử dụng nhựa như là chất trung gian phân tách
d) Mô tả các hệ thống FAST khác nhau: SMB, SMB nhều giai đoạn, SSMB,
dãy liên tục mới
3.1. SMB
3.2. Qui trình SMB nhiều giai đoạn
3.3. SSMB
3.4. New sequential multiprofile process
c) Hiệu quả phân tách tiêu biểu
3.5. Phân xưởng công nghiệp
3.5.1. Đòi hỏi về chất lượng của nguyên liệu và nước rửa
3.5.2. Ứng dụng kỹ thuật cột
4. Mạng lưới phân bố và thu nhận
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Số trang: 71 trang
----------------------------------------------------------------------
GVHD: PGS.TS Lê Văn Việt Mẫn
SVTH: Trường ĐHBK TPHCM

Tài liệu