Information
MỤC LỤC
I. ĐẠI CƯƠNG

1.1 Nguồn gốc
1.2 Dạng tồn tại
1.3 Công thức hóa học
1.4 Công thức chung
II. CHỨC NĂNG SINH HỌC
III. HẤP THU VÀ CHUYỂN HÓA
IV. NHU CẦU
V. BỆNH THIẾU VITAMIN NHÓM B
VI. NHỮNG BIẾN ĐỔI TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN
VII. VITAMIN B2

7.1 Tổng quan về vitamin B2
7.2 Tính chất
7.3 Chức năng
7.4 Nhu cầu
7.5 Bệnh thiếu hụt
7.6 Nguồn B2
7.7 Bảo quản và chế biến
7.7.1 Chế biến
7.7.2 Bảo quản
VIII. VITAMIN B6
8.1 Tổng quan về vitamin B6
8.2 Tính chất
8.3 Chức năng
8.4 Nhu cầu
8.5 Bệnh thiếu hụt
8.6 Nguồn B2
8.7 Bảo quản và chế biến
8.7.1 Chế biến
8.7.2 Bảo quả
IX. VITAMIN B12
9.1 Tổng quan về vitamin B12
9.2 Tính chất
9.3 Chức năng
9.4 Nhu cầu
9.5 Bệnh thiếu hụt
9.6 Nguồn B2
9.7 Bảo quản và chế biến
9.7.1 Chế biến
9.7.2 Bảo quản
X. VITAMIN B5 (ACID PENTOTHENIC)
10.1 Đại cương
10.2 Chức năng sinh học
10.3 Hấp thu và chuyển hóa
10.4 Nhu cầu
10.5 Bệnh thiếu hụt
10.6 Những biến đổi trong chế biến và bảo quản
XI. VITAMIN B3 (acid nicotinnic, niacin hay vitamin PP)
11.1 Tổng quan về vitamin B3
11.2 Tính chất
11.3 Chức năng
11.4 Nhu cầu
11.5 Bệnh thiếu hụt
11.6 Nguồn B2
11.7 Bảo quản và chế biến
11.7.1 Chế biến
11.7.2 Bảo quản
XII. VITAMIN B15 (ACID PANGAMIC)
XIII. VITAMIN B8 (BIOTIN, VITAMIN H)
XIV. ACID FOLIC
Tài liệu tham khảo

---------------------------------------------------
GVHD: ThS Tôn Nữ Minh NGuyệt - Trường ĐHBK TPHCM
Tài liệu