Information
I. Khái niệm:
− Các quá trình hoá học xảy ra trong cơ thể sống là những phản ứng có
hiệu quả cao nhất. Đó là nhờ tác dụng xúc tác của enzyme, enzyme là
những chất xúc tác sinh học ,có thể là protein hoặc acid nucleic,có đầy đủ
tính chất của chất xúc tác,ngoài ra còn có những tính chất ưu việt hơn so
với các chất xúc tác khác như: hiệu suất cao trong điều kiện nhiệt độ và áp
suất bình thường,có tính chất đặc hiệu cao.Các tính chất này vẫn được giữ
nguyên khi tách enzyme ra khỏi hệ thống sống,hoạt động trong điều kiện
invitro (trong ống nghiệm).Vì vậy mà enzyme càng được sử dụng rộng rãi
trong thực tế,trong công nghiệp..nên đã hình thành nên nhiều ngành lien
quan đến enzyme như công nghệ sản xuất enzyme,công nghệ sản xuất
các thiết bị có phẩn tử enzyme như biosensor( các thiết bị cảm biến sinh
học)…. để khai thác và sử dụng hiệu quả cần có kiến thức nhất định về
enzyme.
II. Danh pháp-Cấu tạo-Phân loại:
− Tên enzyme = tên cơ chất+ase
Ví dụ: enzyme thuỷ giải protein: protease
enzyme phân huỷ nucleic : nuclease…
enzyme tổng hợp DNA : DNA-polymerase
− Bên cạnh đó còn có những tên thong thường(rất nhiều),ví dụ như
ligase(enzyme nối, trong quá trình tự sao DNA),amylase (enzyme thuỷ
phân tinh bột,có trong dịch ruột)…..
− Cấu tạo:
9 Enzyme 1 cấu tử:là enzyme trong thành phần cấu tạo chỉ có protein.
VD: pepsin ,urease
9 Enzyme 2 cấu tử là enzyme trong thành phần của nó ngoài protein còn
có thành phần non-protein-nhóm ngoại.Người ta gọi phần protein là”feron”
hay”apoenzyme” phần nhóm ngoại là “agon” hay “coenzyme”.Thường
nhóm ngoại là dẫn xuất của các vitamin,các nucleotide.
VD: catalase,xitocrom..
− Trung tâm hoạt động:chỉ có 1 phần rất nhỏ của enzyme tham gia phản
ứng, phần này gọi là trung tâm hoạt động,số trung tâm hoạt động có thể
lớn hơn 1
− Ngày càng nhiều enzyme mới được phát hiện, để thống nhất tên gọi
enzyme ngưòi ta đã phân tất cả enzyme làm 6 loại:
Tài liệu