AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NHÀ MÁY CÔNG NGHIỆP VI SINH


PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ

Khi tổ chức một hoạt động sản xuất bất kỳ nào trong công nghiệp vi sinh cũng cần phải tính đến tất cả các nhân tố lao động trong tất cả các giai đoạn sản xuất. Các điều kiện lao động của công nhân đều phụ thuộc vào chúng.
Những vấn đề bao gồm bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn, vệ sinh sản xuất, bộ luật lao động đều thảo ra các biện pháp qui định bởi các luật an toàn trong công nghiệp vi sinh, nhằm đảm bảo ngăn ngừa thương tích do sản xuất, do các bệnh nghề nghiệp, do các sự cố của máy móc, do cháy và nổ.

PHẦN 2
NỘI DUNG THẢO LUẬN

1.1. Những vấn đề tổng quát về an toàn lao động trong nhà máy công nghiệp vi sinh
An toàn lao động giới thiệu các hệ thống văn bản về luật và những biện pháp tương ứng với chúng nhằm đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khoẻ và khả năng làm việc của con người trong quá trình lao động, kinh tế - xã hội, kỹ thuật, vệ sinh và tổ chức. Các axit, kiềm, muối và các loại vi sinh vật được sử dụng rộng rãi trong các xí nghiệp để sản xuất ra các chế phẩm hoạt hoá (vitamin, chế phẩm protein và enzim, nấm men gia súc...), chúng có thể gây nên những dị ứng cho công nhân và các chất phụ được sử dụng trong sản xuất dễ cháy và dễ nổ. Cho nên cần đặc biệt chú ý những vấn đề về an toàn lao động trong các xí nghiệp vi sinh.
1.1.1. Điều kiện chung về an toàn lao động


PHẦN 3
KẾT LUẬN

Mục đích cua an toàn lao động và môi trường trong nhà máy vi sinh là thông qua các biện pháp KH-KT, tổ chức. kinh tế, xã hội, để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong quá trình lao động của con người, tạo nên một điều kiện lao động thuận lợi và ngày càng được cải thiện tốt hơn nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, duy trì và phát triển sức lao động sống, đồng thời nâng cao nằn suất lao động.