Information
LỜI MỞ ĐẦU
Kế toán luôn gắn liền với nền sản xuất xã hội,nó là một công cụ không thể thiếu được trong công việc điều hành và quản lý kinh tế vĩ mô.Trong nền kinh tế thị trường,mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh có hiệu quả.Để làm được đièu đó,các doanh nghiệp phải luôn cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm,tiết kiệm các yếu tố đầu vào,hạ giá thành sản phẩm.Chi phí nguyên vật liệu (NVL) công cụ dụng cụ(CCDC) thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá thành sản phẩm.Do đó việc hạch toán NVL luôn được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng.
Công tác hạch toán NVL, CCDC đúng sẽ giúp cho doanh nghiệp cung cấp vật liệu,CCDC một cách kịp thời,đầy đủ, đồng thời kiểm tra và giám sát chặt chẽ việc chấp hành các định mức dự trữ tiêu hao vật liệu,đảm bảo sử dụng NVL,CCDC tiết kiệm có hiệu quả,hạ giá thành sản phẩm,đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp.
Với kiến thức được trang bị trong thời gian hoc tập tại trường cùng với sự nhận thức vai trò và tầm quan trọng của NVL,CCDC trong doanh nghiệp,em đã chọn đề tài:”Kế toán nguyên liệu,vật liệu và công cụ dụng cụ “ để viết báo cáo thưc tập tốt nghiệp.
Ngoài lời mở đầu,phần kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của báo cáo đựợc trình bày gồm ba phần:
-Chương I: Các vấn đề chung về kế toán NVL,CCDC
-ChươngII:Tình hình thực tế về công tác kế toán VL,CCDC tại
-ChươngIII:Một số ‎ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL,CCDC ở Công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ II.

Tài liệu