Information

Mục Lục


Lời nói đầu 1
Nội dung
I. Lý luận chung 2
1. Khái niệm chung 2
1.1. Ngân sách 2
1.2. Kế hoạch ngân sách Nhà nước 3
2. Nội dung ( nhiệm vụ ) chủ yếu của ngân sách 4
II. Kế hoạch ngân sách năm 2007 5
1.Mục tiêu tổng quảt của ngân sách Nhà nước năm 2007 5
2. Nhiệm vụ chủ yếu của ngân sách Nhà nước năm 2007 5
3. Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 7
3.1. Dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước 7
3.2. Dự toán chi cân đối ngân sách Nhà nước 8
3.3. Bội chi ngân sách Nhà nước và nguồn bù đắp 12
III. Đánh giá tình hình thu và chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2007 13
1. Đánh giá thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2007 13
2. Đánh giá chi ngân sách Nhà nước 9 tháng đầu năm 2007 16
3. Cân đối ngân sách 9 tháng đầu năm 2007 19
4. Giải pháp thực hiện kế hoạch ngân sách những tháng còn lại năm 2007 22
Kết luận 26
Tài liệu tham khảo 27
Mục lục 28
Tài liệu