Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định “Giai cấp cụng nhõn nước ta cú sứ mệnh lịch sử to lớn: Là giai cấp lónh đạo cỏch mạng thụng qua đội tiờn phong là Đảng cộng sản VN, giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiờn tiến, giai cấp tiờn phong trong sự nghiệp xõy dựng chủ nghĩa xó hội, lực lượng đi đầu trong cụng nghiệp hoỏ,hiện đại hoỏ đất nước… (Nghị quyết số 20 NQ/TW ngày 28/1/2008 Hội nghị lần thứ 6 BCHTW Đảng(Khoỏ X)
Lịch sử phỏt triển của xó hội cú giai cấp là lịch sử đấu tranh giai cấp. Trong mỗi thời kỳ chuyển biến cỏch mạng từ hỡnh thỏi kinh tế – xó hội này sang hỡnh thỏi kinh tế-xó hội khác cao hơn luôn có một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm, đó là giai cấp cỏch mạng, đóng vai trũ là động lực chủ yếu, là lực lượng lónh đạo quỏ trỡnh chuyển biến đó.Giai cấp cỏch mạng này cú sứ mệnh lịch sử là thủ tiờu xó hội cũ, xõy dựng xó hội mới phự hợp với tiến trỡnh phỏt triển khỏch quan của lịch sử. Trong thời đại ngày nay đó là giai cấp công nhân. Mác đó khẳng định “Chỉ cú giai cấp cụng nhõn mới cú Sứ Mệnh Lịch Sử”. Giai cấp cụng nhõn xoỏ bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoỏ bỏ chế độ người búc lột người, giải phúng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhõn loại khỏi mọi ỏp bức, búc lột, nghốo nàn lạc hậu, xõy dựng xó hội cộng sản chũ nghĩa văn minh.Từ vai trũ to lớn đó của giai cấp cụng nhõn, việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp cụng nhõn cú ý nghĩa quan trong cả về lý luận lẫn thực tiễn. Vấn đề làm sỏng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được đặt ra trở nên bưc thiết hơn bao giờ hết.