Information
Mục Lục
Lời Mở Đầu
I :LÝ THUYẾT KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
3
1.Khái niệm 3
2.Các hình thức khủng hoảng tài chính 4
II:NGUYÊN NHÂN VÀ DIỄN BIẾN KHỦNG HOẢNG NỢ HY LẠP 5
1.Vài nét sơ qua về nền kinh tế Hy Lạp trước khi khủng hoảng 5
2. Nguyên nhân khủng hoảng nợ Hy Lạp 6
2.1.Nguyên nhân chủ quan 6
2.2.Nguyên nhân khách quan 11
3.Diễn biến khủng hoảng nợ Hy Lạp 14
4.Tác động của cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp đến nền kinh tế thế giới 19
5. Giải quyết khủng hoảng nợ của Hy Lạp 21
III: BÀI HỌC RÚT RA CHO VIỆT NAM 23
1. Vài nét về nợ của Việt Nam 23
2.Bài học cho Việt Nam 25
2.1.Không để dư nợ nước ngoài quá lớn 25
2.2. Tránh để hiện tượng thâm hụt tài khoản vãng lai quá 26
3. Một số đề xuất và kiên nghị 27
Kết Luận
Tài liệu