Information
MỤC LỤC
Đặt vấn đề
1. Giới thiệu vấn đề nghiên cứu. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1. Mục tiêu tổng quát 2
2. Mục tiêu cụ thể. 2
Chương I: Tổng quan 3
1.1. Khái niệm về sức khoẻ . 3
1.2. Lứa tuổi vị thành niên . 3
1.3. Tình trạng dinh dưỡng lứa tuổi vị thành niên . 4
1.3.1. Tình trạng thiếu dinh dưỡng. 5
1.3.2. Tình trạng thừa cân và béo phì. 7
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng. 8
1.4.1. Yếu tố kinh tế, xã hội. 8
1.4.2. Khẩu phần: 9
1.4.3. Kiến thức, thực hành về dinh dưỡng và tập quán ăn uống của trẻ. 9
Chương II: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 10
2.1. Đối tượng nghiên cứu 10
2.2. Địa điểm nghiên cứu 10
2.3. Thiết kế nghiên cứu 10
2.4. Chọn mẫu 10
2.4.1. Cỡ mẫu điều tra nhân trắc 10
2.4.2. Phương pháp chọn mẫu. 10
2.5. Số liệu cần thu thập. 11
2.5.1. Các chỉ số cần thu thập. 11
2.5.2. Các phương pháp thu thập số liệu. 12
2.6. Xử lý -Thống kê số liệu. 12
Chương III: Kết quả nghiên cứu 13
3.1. Một số đặc điểm giới thiệu về trường nghiên cứu: 13
3.2. Đặc điểm đối tượng điều tra. 13
3.3. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ. 15
3.3.1. Phát triển thể lực 15
3.3.2. Tình trạng phát triển sinh lý của học sinh nữ . 20
3.4. Tần xuất xuất hiện thực phẩm và tập tính ăn uống của trẻ và kiến thức, hành vi về vệ sinh và dinh dưỡng.
3.4.1. Tần xuất xuất hiện thực phẩm trong tháng 21
3.4.2. Tập tính ăn uống của trẻ 22
Chương IV: Bàn luận 25
4.1. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh 25
4.1.1. Sự phát triển về thể lực 25
4.1.2. Sự phát triển sinh lý của nữ sinh. 28
4.2. Kiến thức, hành vi, tập tính ăn uống và khẩu phần của trẻ vị thành niên. 29
4.2.1. Kiến thức hành vi tập tính ăn uống 29
4.2.2. Khẩu phần 30
4.3. các yếu tố liên quan tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ. 31
4.3.1. Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với điều kiện kinh tế-xã hội 31
4.3.2. Mối liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng và phát triển sinh lý 31
Chương V: Kết luận và kiến nghị 32
5.1. Kết luận 32
5.1.1. Tình trạng dinh dưỡng. 32
5.1.2. Tập tính ăn uống của trẻ. 32
5.1.3. Liên quan giữa tình trạng dinh dưỡng với phát triển sinh lý. 32
5.2. Kiến nghị 33
Lời cam đoan 34
Tài liệu tham khảo 35
Tài liệu tiếng việt 35
Tài liệu tiếng Anh 36
Phụ lục 38
Tài liệu