Information
MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN ĐỀ
NỘI DUNG
1. Khái niệm trí tuệ cảm xúc
1.1. Định nghĩa trí tuệ cảm xúc
1.2. Đặc điểm
1.3. Cấu trúc
2. Vai trò của cảm xúc
2.1. Vai trò của trí tuệ cảm xúc trong việc hình thành hành động
2.2. Trí tuệ cảm xúc có vai trò thúc đẩy hoặc kìm hãm hoạt động nói chung
2.3. Vai trò của trí tuệ cảm xúc trong cuộc sống thường ngày
2.4. Vai trò của trí tuệ cảm xúc đối với một số yếu tố khác
3. Một số phương pháp hoàn thiện chỉ số cảm xúc
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢOĐẶT VẤN ĐỀ

Trong cuộc thường ngày, yếu tố cả xúc đống một vai trò quan trọng. Nó chi phối tới gần như tất cả các hành động của chúng ta. Có những khi hành động theo cảm xúc sẽ giúp bạn thành công nhưng cũng có khi nó là trở ngại của bạn trong công việc Vậy, có thể làm chủ được cảm xúc không, và nếu có thì phải làm thế nào? Ngày nay, câu hỏi này nhận được sự quan tâm tìm hiểu của rất nhiều người. Và câu trả lời là Có và chúng ta hoàn toàn có khả năng làm chủ cảm xúc và điều chỉnh nó theo hướng phù hợp. Khả năng đó được gọi là Trí tuệ cảm xúc (emotional intelligence – EI). Bạn biết rõ về vai trò của cảm xúc nhưng bạn có thắc mắc về vai trò của Trí tuệ cảm xúc trong đời sống thường ngày không?
Trong nội dung bài tiểu luận này, tôi sẽ phân tích vai trò của trí tuệ cảm xúc trong đời sống và hoạt động thực tiễn của cá nhân đồng thời đưa ra một số phương pháp hoàn thiện chỉ số trí tuệ cảm xúc.
Tài liệu