Information
Do yêu cầu của thực tiễn và thành tựu của khoa học, ngày nay tâm lí học lứa
tuổi có nhiều phân ngành : tâm lí học trẻ em trước tuổi học, tâm lí học tuổi nhi
đồng, tâm lí học tuổi thiếu niên, tâm lí học tuổi thanh niên…

- Đối tượng nghiên cứu của tâm lí học sư phạm là những quy luật tâm lí của việc
dạy học và giáo dục.

Tâm lí học sư phạm nghiên cứu những vấn đề tâm lí học của việc điều khiển
quá trình dạy học, nghiên cứu sự hình thành quá trình nhận thức, tìm tòi những
tiêu chuẩn đáng tin cậy của sự phát triển trí tuệ và xác định những điều kiện để
đảm bảo phát triển trí tuệ có hiệu qủa trong quá trình dạy học, xem xét những
vấn đề và mối quan hệ qua lại giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa học
sinh với học sinh.

Những phân ngành của tâm lí học sư phạm: tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo
dục và tâm lí học về người giáo viên.

b. Nhiệm vụ:
Từ những nghiên cứu trên tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm có nhiệm
vụ : rút ra những quy luật chung của sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi,
những nhân tố chỉđạo sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi ; rút ra những quy
luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng kỹ xảo trong quá trình giáo dục và dạy học, những
biến đổi tâm lí của học sinh do ảnh hưởng của giáo dục và dạy học…từđó cung
cấp những kết quả nghiên cứu để tổ chức hợp lí quá trình sư phạm, góp phần
nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục và dạy học.

c. Ý nghĩa:
Những thành tựu của tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm có ý nghĩa lí
luận và thực tiễn lớn lao
Tài liệu